Administratorzy w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej oraz analizy operacyjnej i strategicznej

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej oraz analizy operacyjnej i strategicznej
Man Looking Through A Binoculars

Komisja Europejska (KE) zatrudni administratorów w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej oraz analizy operacyjnej i strategicznej. Zatrudnieni specjaliści (grupa zaszeregowania AD7) będą pracować głównie w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Oferujemy stanowiska specjalistom w poniższych dziedzinach. Można się zgłosić tylko do jednej dziedziny.

  • Dziedzina 1 – kryminalistyka cyfrowa

Do głównych obowiązków należy: przygotowywanie operacji z zakresu kryminalistyki cyfrowej we współpracy z osobami prowadzącymi dochodzenia, badanie i identyfikacja nośników cyfrowych i zapisanych na nich danych mających wartość dla danej operacji z zakresu kryminalistyki cyfrowej, pobieranie odpowiednich nośników cyfrowych i pozyskiwanie z nich danych poprzez tworzenie kopii binarnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, wykorzystywanie kopii binarnych do wyszukiwania i identyfikacji najistotniejszych dla danego dochodzenia danych, przeprowadzanie podstawowej analizy danych, sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań w zakresie kryminalistyki cyfrowej.

  • Dziedzina 2 – Analiza operacyjna i strategiczna

Do głównych obowiązków należy: zapewnianie szybkiej i terminowej analizy operacyjnej w kontekście dochodzeń prowadzonych przez OLAF w obszarach dochodów i wydatków UE, wyszukiwanie, pozyskiwanie i analizowanie danych i informacji pochodzących z Komisji Europejskiej, komercyjnych baz danych, ze źródeł otwartych, a także danych uzyskanych zgodnie z zasadami kryminalistyki cyfrowej w ramach dochodzeń prowadzonych przez OLAF, opracowywanie metod wywiadowczych i analitycznych przy użyciu najnowszego dostępnego oprogramowania, przeprowadzanie strategicznej analizy jakościowej i ilościowej w celu wspierania opartej na dowodach polityki zwalczania nadużyć finansowych i zapobiegania im.

 

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

 

Kandydaci muszą być obywatelami UE i muszą bardzo dobrze znać jeden z języków urzędowych UE oraz dobrze znać język angielski albo francuski. Muszą również spełniać następujące kryteria, które różnią się w zależności od dziedziny:

 

  • Dziedzina 1 – kryminalistyka cyfrowa: Kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 4 (lub 3) lata w odpowiedniej dziedzinie, lub mieć ukończone szkolenie zawodowe/kwalifikacje zawodowe odpowiadające poziomowi 7 (lub 6) europejskich ram kwalifikacji (ERK), związane z obowiązkami i uznane lub potwierdzone przez państwo członkowskie lub krajowy lub międzynarodowy organ publiczny, oraz zdobyte po uzyskaniu dyplomu lub zakończeniu szkolenia/uzyskaniu kwalifikacji co najmniej 6-letnie (lub, odpowiednio, 7-letnie) doświadczenie zawodowe w charakterze eksperta ds. kryminalistyki cyfrowej wspierającego dochodzenia w sprawie korupcji lub przestępstw finansowych.
     
  • Dziedzina 2 – Analiza operacyjna i strategiczna: Kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 4 (lub 3) lata w odpowiedniej dziedzinie, lub mieć ukończone szkolenie zawodowe/kwalifikacje zawodowe odpowiadające poziomowi 7 (lub 6) europejskich ram kwalifikacji (ERK), związane z obowiązkami i uznane lub potwierdzone przez państwo członkowskie lub krajowy lub międzynarodowy organ publiczny, oraz zdobyte po uzyskaniu dyplomu lub zakończeniu szkolenia/uzyskaniu kwalifikacji co najmniej 6-letnie (lub, odpowiednio, 7-letnie) doświadczenie zawodowe w charakterze analityka wspierającego dochodzenia w sprawie korupcji lub przestępstw finansowych lub w charakterze analityka strategicznego wspierającego politykę zwalczania nadużyć finansowych.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów, procedury zgłaszania się i testów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 7 października.