Administrátori v odbore digitálnej forenznej analýzy a operačnej a strategickej analýzy

Domovská stránka > Administrátori v odbore digitálnej forenznej analýzy a operačnej a strategickej analýzy
Man Looking Through A Binoculars

Európska komisia (EK) hľadá administrátorov v odbore digitálnej forenznej analýzy a operačnej a strategickej analýzy. Prijatí odborníci (platová trieda AD7) budú pracovať najmä v Európskom úrade pre boj proti podvodom (OLAF).

Ponúkame príležitosti expertom, ktorí zodpovedajú ktorémukoľvek z profilov uvedených nižšie. Dovoľujeme si vás upozorniť, že prihlásiť sa môžete len na jeden odbor..

  • Odbor 1 – Digitálna forenzná analýza

Jednou z vašich hlavných úloh bude príprava digitálnych forenzných operácií v spolupráci s vyšetrovateľmi prípadu, kontrola a identifikácia digitálnych médií a ich dát relevantných pre digitálnu forenznú operáciu, zber relevantných digitálnych médií a získanie dát vytváraním digitálnych forenzných obrazov pomocou špecializovaných forenzných zariadení a softvérových nástrojov, používanie digitálnych forenzných obrazov na vyhľadávanie a identifikáciu najrelevantnejších dát pre prípad, ktorý sa vyšetruje, vykonávanie základnej analýzy dát, vypracúvanie správ z digitálnej forenznej analýzy.

  • Odbor 2 – Operačná a strategická analýza

Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť aj poskytovanie rýchlej a včasnej operačnej analýzy pre vyšetrovania úradu OLAF v oblasti príjmov a výdavkov EÚ, vyhľadávanie, extrahovanie a analýza dát a informácií z databáz Európskej komisie, obchodných databáz, otvorených zdrojov, ako aj forenzných dát získaných v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF, vypracúvanie spravodajských a analytických metodík pomocou najnovšieho dostupného softvéru, vykonávanie kvalitatívnej a kvantitatívnej strategickej analýzy s cieľom zlepšiť politiku boja proti podvodom založenú na dôkazoch a prevenciu.

 

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

 

Ak sa chcete prihlásiť, musíte byť občanom EÚdôkladne ovládať jeden z úradných jazykov EÚuspokojivo ovládať anglický alebo francúzsky jazyk. Budete musieť spĺňať aj tieto kritériá, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých odborov:

 

  • Odbor 1 – Digitálna forenzná analýza: Musíte mať ukončené vysokoškolské vzdelanie v trvaní najmenej štyroch rokov (alebo troch rokov) súvisiace s náplňou práce alebo odborné vzdelanie/kvalifikáciu na úrovni rovnocennej s úrovňou 7 (alebo úrovňou 6) európskeho kvalifikačného rámca (EKR) súvisiace s náplňou práce a uznané/osvedčené členským štátom alebo verejným vnútroštátnym alebo medzinárodným orgánom a následnú minimálne šesťročnú (alebo sedemročnú) odbornú prax na pozícii vyšetrovateľa v oblasti digitálnej forenznej analýzy, ktorý pomáha pri vyšetrovaniach zameraných na korupciu a/alebo finančnú trestnú činnosť.
     
  • Odbor 2 – Operačná a strategická analýza: Musíte mať vysokoškolské vzdelanie súvisiace s náplňou práce v trvaní najmenej štyroch rokov (alebo troch rokov) alebo odborné vzdelanie/kvalifikáciu na úrovni rovnocennej s úrovňou 7 (alebo úrovňou 6) európskeho kvalifikačného rámca (EKR) súvisiace s náplňou práce a uznané/osvedčené členským štátom alebo verejným vnútroštátnym alebo medzinárodným orgánom a následnú minimálne šesťročnú (alebo sedemročnú) odbornú prax na pozícii analytika, ktorý pomáha pri vyšetrovaniach zameraných na korupciu a/alebo finančnú trestnú činnosť, alebo na pozícii strategického analytika, ktorý sa zapája do politiky boja proti podvodom.

 

Podrobnejšie informácie o požiadavkách, o tom, ako sa prihlásiť, a o testoch nájdete v oznámení o výberovom konaní na našej stránke venovanej postupu podávania prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 7. októbra.