Администратори в областта на политиката за химикалите

Начало > Администратори в областта на политиката за химикалите
people in a lab

Вие сте специалист в областта на химикалите? Бихте искали да започнете международна кариера в мултикултурна среда? Ако отговорът е „да“, продължете да четете.

Европейската комисия (ЕК) търси специалисти с професионален опит в областта на химикалите. Наетите служители (степен AD 6) ще работят основно в генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК.

Вашите основни задачи ще включват разработване, управление и изпълнение на политиките и законодателството за химикалите, изпълнение на регулаторни задачи в различни области, включително следене на оценки на риска за човешкото здраве и околната среда и на социално-икономически анализи, както и наблюдение на прилагането на законодателството. Освен това ще подготвяте и участвате в срещи и преговори с държавите членки, ще наблюдавате тенденциите и търговските споразумения и ще участвате в преговори в областта на политиката за химикалите, включително в международни преговори.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС — отлично владеене на език 1 (един от 24-те официални езика на ЕС) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски).

Също така трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години в една от следните тематични области: химия, инженерна химия, минералогия, минно дело, токсикология, екотоксикология, биология, опазване на околната среда, хуманна или ветеринарна медицина, фармакология или друга специалност, пряко свързана с естеството на служебните задължения, последвано от поне 3 години професионален опит в сферата на химикалите. Можете също така да кандидатствате, ако имате диплома за завършено висше образование с продължителност поне три години в една от посочените по-горе специалности, последвано от най-малко 4 години професионален опит в областта на химикалите.

Ако това отговаря на вашия профил, значи търсим точно човек като вас.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 11 март 2021 г.