Administrátoři zabývající se politikou v oblasti chemických látek

Úvod > Administrátoři zabývající se politikou v oblasti chemických látek
people in a lab

Jste odborníky v oblasti chemických látek? Chtěli byste zahájit mezinárodní kariéru v multikulturním prostředí? Pokud ano, čtete dál.

Evropská komise (EK) právě hledá pracovníky s odbornou praxí v oblasti chemických látek. Přijatí úředníci (třída AD 6) budou pracovat především na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) a Generálním ředitelství pro životní prostředí (GŘ ENV).

Jejich hlavním úkolem bude vypracovat, řídit a provádět politiku a právní předpisy v oblasti chemických látek, plnit regulační úkoly v různých oblastech týkajících se chemických látek, např. sledovat posouzení dopadů na lidské zdraví, hodnocení rizik pro životní prostředí a socioekonomické analýzy, a monitorovat prosazování právních předpisů. Zároveň budou připravovat zasedání a jednání členských států a účastnit se jich, sledovat trendy a obchodní dohody a budou zapojeni do jednání týkajících se politiky v oblasti chemických látek, včetně jednání mezinárodních.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. 

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Abyste mohli podat přihlášku, musíte být občanem EU a mít znalost alespoň 2 úředních jazyků EU: důkladnou znalost jazyka 1 (jeden z 24 úředních jazyků EU) a uspokojivou znalost jazyka 2 (angličtina nebo francouzština).

Musíte rovněž mít vysokoškolské vzdělání v délce nejméně čtyř let v jedné z těchto oblastí: chemie, chemické inženýrství, mineralogie, hornictví, toxikologie, ekotoxikologie, biologie, environmentální studia, humánní nebo veterinární lékařství, farmakologie nebo v jiném oboru, který přímo souvisí s uvedenou náplní práce, a mít nejméně tříletou odbornou praxi v oblasti chemických látek. Přihlásit se můžete také v případě, že máte dokončené vysokoškolské vzdělání v délce alespoň tří let ve výše uvedených oborech a poté nejméně čtyři roky odborné praxe v oblasti chemických látek.

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, pak hledáme právě vás.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 11. března 2021.