Kemikaalipoliitika administraatorid

Avaleht > Kemikaalipoliitika administraatorid
people in a lab

Kas olete kemikaalide valdkonna spetsialist? Soovite teha rahvusvahelist karjääri mitmekultuurilises keskkonnas? Kui jah, lugege edasi.

Euroopa Komisjon otsib spetsialiste, kellel on erialane töökogemus kemikaalide valdkonnas. Värvatud poliitikaametnikud (palgaaste AD 6) hakkavad tööle peamiselt siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadis (DG GROW) ning keskkonna peadirektoraadis (DG ENV).

Nende peamised tööülesanded on kemikaale käsitlevate poliitikameetmete ja õigusaktide väljatöötamine, haldamine ja rakendamine, regulatiivsete ülesannete täitmine mitmesugustes kemikaalidega seotud valdkondades (sh inimeste terviseriski ja keskkonnariski hindamise ning sotsiaal-majanduslike analüüside jälgimine kemikaalide valdkonnas) ning õigusaktide täitmise järelevalve. Samuti valmistavad nad ette liikmesriikide koosolekuid ja läbirääkimisi ning osalevad neis, jälgivad suundumusi ja kaubanduslepinguid ning osalevad kemikaalipoliitika alastel läbirääkimistel (sealhulgas rahvusvahelistel läbirääkimistel).

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi keelt: väga heal tasemel 1. keelt (üks ELi 24 ametlikust keelest) ja rahuldaval tasemel 2. keelt (inglise või prantsuse keel).

Kandideerimiseks peab Teil olema vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom ühes järgmistest valdkondadest: keemia, keemiatehnoloogia, mineraloogia, mäetööstus, toksikoloogia, ökotoksikoloogia, bioloogia, keskkonnauuringud, meditsiin või veterinaarmeditsiin, farmakoloogia või muu ametiülesannetega otseselt seotud eriala. Diplomi omandamisele peab olema järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus kemikaalide valdkonnas. Kandideerida saate ka siis, kui Teil on mõnes eespool nimetatud valdkonnas vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt nelja-aastane erialane töökogemus kemikaalide valdkonnas.

Kui vastate kirjeldatud profiilile, siis osalege konkursil!

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 11. märtsist 2021.