Riarthóirí i réimse na mBeartas Ceimiceán

Etusivu > Riarthóirí i réimse na mBeartas Ceimiceán
people in a lab

An speisialtóir thú i réimse na gceimiceán? Ar mhaith leat tús a chur le gairmréim idirnáisiúnta i dtimpeallacht ilchultúrtha? Más amhlaidh atá, léigh leat.

Tá an Coimisiún Eorpach (CE) ag lorg speisialtóirí faoi láthair a bhfuil taithí oibre acu i réimse na gceimiceán. Is in Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (AS GROW) an Choimisiúin agus in Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil (AS ENV) den chuid is mó a bheidh na hoifigigh beartas (grád AD 6) a earcófar ag obair.

Ar na príomhchúraimí a bheidh ort tá beartais agus reachtaíocht a fhorbairt i réimse na gceimiceán, cúraimí rialála a dhéanamh i réimsí éagsúla na gceimiceán, lena n-áirítear obair leantach a dhéanamh ar mheasúnuithe riosca ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol agus anailísí socheacnamaíocha a dhéanamh agus monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú na reachtaíochta. Beidh ort cruinnithe agus caibidlíocht leis na Ballstáit a ullmhú agus páirt a ghlacadh iontu, monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí agus comhaontuithe trádála, agus páirt a ghlacadh i gcaibidlíocht i réimse na mbeartas ceimiceán, lena n-áirítear caibidlíocht idirnáisiúnta.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le cuid mhór deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas a bheith agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: eolas cuimsitheach ar theanga 1 (ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh) agus eolas sásúil ar theanga 2 (Béarla nó Fraincis).

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat i gceann amháin de na réimsí seo a leanas: an cheimic, an innealtóireacht cheimiceach, an mhianreolaíocht, an mhianadóireacht, an tocsaineolaíocht, an éiceatocsaineolaíocht, an bhitheolaíocht, an staidéar comhshaoil, leigheas an duine nó an tréidliacht, an chógaseolaíocht, nó in ábhar eile a bhaineann go díreach le dualgais an phoist, agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse na gceimiceán. Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin má tá céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agat sna réimsí atá luaite thuas agus 4 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse na gceimiceán.

Más é sin an cineál próifíle atá agat, is tusa an duine atá á lorg againn!

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 11 Márta 2021.