Administratorzy w dziedzinie polityki dotyczącej chemikaliów

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie polityki dotyczącej chemikaliów
people in a lab

Jesteś specjalistą w dziedzinie chemikaliów? Interesuje Cię praca w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku? Jeśli tak, czytaj dalej!

Komisja Europejska poszukuje obecnie specjalistów z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie chemikaliów. Zatrudnieni pracownicy merytoryczni (grupa zaszeregowania AD 6) będą pracować głównie w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG ENV).

Do ich głównych zadań należeć będzie opracowywanie polityki i przepisów dotyczących chemikaliów, wdrażanie istniejących przepisów i zarządzanie nimi, wykonywanie zadań regulacyjnych w różnych obszarach związanych z chemikaliami (w tym monitorowanie ocen zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i zagrożeń dla środowiska oraz analiz społeczno-ekonomicznych) oraz monitorowanie egzekwowania przepisów. Będzie do nich również należało przygotowywanie spotkań i negocjacji państw członkowskich oraz uczestnictwo w nich, monitorowanie tendencji i umów handlowych oraz udział w negocjacjach w dziedzinie polityki dotyczącej chemikaliów, w tym w negocjacjach międzynarodowych.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i znać co najmniej 2 języki urzędowe UE: gruntownie język 1 (jeden z 24 języków urzędowych UE) i zadowalająco język 2 (angielski lub francuski).

Trzeba również posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 4 lata w jednej z następujących dziedzin: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, mineralogia, górnictwo, toksykologia, ekotoksykologia, biologia, ochrona środowiska, medycyna, weterynaria, farmakologia lub w innej dziedzinie bezpośrednio związanej z charakterem przyszłych obowiązków. Wymagane jest również co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z dziedziną chemikaliów, zdobyte po uzyskaniu dyplomu. Mogą się również zgłosić osoby, które mają dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych w jednej z wyżej wymienionych dziedzin, a po uzyskaniu tego dyplomu zdobyły co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie chemikaliów.

Jeżeli odpowiada to Twojemu profilowi, to szukamy właśnie Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 11 marca 2021 r.