Administrátori v oblasti politiky týkajúcej sa chemických látok

Domovská stránka > Administrátori v oblasti politiky týkajúcej sa chemických látok
people in a lab

Ste špecialistom v oblasti chemických látok? Chceli by ste odštartovať medzinárodnú kariéru v multikultúrnom prostredí? Ak áno, čítajte ďalej.

Európska komisia (EK) v súčasnosti hľadá špecialistov s odbornou praxou v oblasti chemických látok. Prijatí úradníci (platová trieda AD 6) budú pracovať najmä na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) a na Generálnom riaditeľstve pre životné prostredie (GR ENV).

Vašou hlavnou úlohou bude vypracúvať, riadiť a vykonávať politiku a právne predpisy v oblasti chemických látok, plniť regulačné úlohy v rôznych oblastiach týkajúcich sa chemických látok vrátane sledovania posudzovania rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie a sociálno-ekonomických analýz a monitorovať presadzovanie právnych predpisov. Zároveň budete pripravovať a zúčastňovať sa na zasadnutiach a rokovaniach členských štátov, monitorovať trendy a obchodné dohody a zapájať sa do rokovaní v oblasti politiky týkajúcej sa chemických látok, a to aj medzinárodných.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej osobitnej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Prihlášku si môžete podať, ak ste občanom EÚ so znalosťou aspoň dvoch jazykov EÚ: s vynikajúcou znalosťou prvého jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ) a uspokojivou znalosťou druhého jazyka (angličtina alebo francúzština).

Takisto potrebujete vysokoškolský diplom zodpovedajúci minimálne štvorročnému štúdiu v jednom z týchto odborov: chémia, chemické inžinierstvo, mineralógia, ťažba, toxikológia, ekotoxikológia, biológia, environmentálne štúdie, humánna alebo veterinárna medicína, farmakológia alebo z iného odboru, ktorý priamo súvisí s náplňou práce, pričom sa vyžaduje minimálne trojročná odborná prax v oblasti chemických látok. Prihlášku si môžete takisto podať, ak máte ukončené minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie v niektorom z uvedených odborov s následnou minimálne štvorročnou odbornou praxou v oblasti chemických látok.

Ak sa tento profil zhoduje s vašim profilom, ste práve tým, koho hľadáme!

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Prihlášky je možné podávať od 11. marca 2021.