Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς των τελωνείων και της φορολογίας

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς των τελωνείων και της φορολογίας

Διαθέτετε ικανότητες και ζήλο και είστε ειδικός στους τομείς των τελωνείων και της φορολογίας; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά διοικητικούς υπαλλήλους για να προσληφθούν κυρίως από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων.

Στον τομέα των τελωνείων, τα καθήκοντα μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάρτιση και την ανάλυση της τελωνειακής νομοθεσίας όπως έχει κωδικοποιηθεί στη δέσμη μέτρων σχετικά με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα και στο κοινοτικό δασμολόγιο, σε αντίστοιχες διατάξεις εφαρμογής και άλλους σχετικούς κανόνες, καθώς και σε άλλους συγκεκριμένους τελωνειακούς τομείς όπως οι τελωνειακοί έλεγχοι, η διαδικασία εκσυγχρονισμού των τελωνείων και/ή των οικείων εφαρμογών πληροφορικής. Μπορεί επίσης να κληθείτε να εκπροσωπήσετε το θεσμικό όργανο και να διαπραγματευτείτε εξ ονόματός του σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.

Στον τομέα της φορολογίας, τα καθήκοντα μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάλυση ζητημάτων άμεσης και/ή έμμεσης φορολογίας, την κατάρτιση νομικών εκτιμήσεων βάσει των κανόνων και διαδικασιών που ισχύουν για τη φορολογία και τις κρατικές ενισχύσεις, την ανάλυση των επιπτώσεών τους και τη σύνταξη σχεδίων νομικών κειμένων ή την κατάρτιση οικονομικών αναλύσεων για τα εν λόγω ζητήματα. Μπορεί να σας ζητηθεί να αναπτύξετε δραστηριότητες επικοινωνίας στον τομέα της εργασίας σας και να διαπραγματευτείτε σε διεθνές επίπεδο στους τομείς της οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης των φόρων, καθώς και της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μη χάσετε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 11 Οκτωβρίου 2018!

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Για να υποβάλετε αίτηση πρέπει να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 4ετούς τουλάχιστον διάρκειας, το οποίο θα ακολουθείται από 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη φύση των καθηκόντων, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας, το οποίο θα ακολουθείται από 7ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη φύση των καθηκόντων. 

 

Συνοπτική περιγραφή των διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα των τελωνείων και της φορολογίας

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος