Tolli- ja maksuvaldkonna administraatorid

Avaleht > Tolli- ja maksuvaldkonna administraatorid

Olete andekas ja motiveeritud tolli- või maksuspetsialist? Euroopa Komisjon otsib uusi töötajaid administraatori ametikohtadele peamiselt ELi maksu- ja tollipoliitika osakonnas.

Tollivaldkonna spetsialisti ametiülesannete hulka võivad kuuluda liidu tolliseadustiku paketti ja ühenduse tollitariifistikku kuuluvate tolliõigusaktide, asjaomaste rakendussätete ja teiste asjakohaste eeskirjade, samuti muude tollispetsiifiliste valdkondade õigusnormide (tollikontrollid, tolli moderniseerimine ja/või selle IT-rakendused) koostamine ja analüüsimine. Samuti võib teie kohustuste hulka kuuluda Euroopa Komisjoni esindamine või tema nimel läbirääkimiste pidamine ELi või rahvusvahelisel tasandil.

Maksuvaldkonna spetsialisti ametiülesannete hulka võivad kuuluda otsese ja/või kaudse maksustamisega seotud küsimuste analüüsimine, kohaldatavate maksu- või riigiabi eeskirjade ja menetluste alusel õigusliku hinnangu andmine, nende mõju analüüsimine ning õigusaktide eelnõude esitamine või nimetatud küsimustes majandusanalüüside koostamine. Samuti võib teie kohustuste hulka kuuluda teabevahetus oma tegevusvaldkonnas ning läbirääkimiste pidamine rahvusvahelisel tasandil majandusanalüüsi ja maksude (otsene ja kaudne maksustamine) hindamise alal.

ELi aluspõhimõtete hulka kuuluvad kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine ning Euroopa Personalivaliku Amet teeb kõik endast oleneva, et tagada võrdsed võimalused ning võrdne kohtlemine ja juurdepääs kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta leiate meie veebilehelt.

Ärge laske suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 11. oktoobril 2018!

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi ametlikku keelt, millest üks peab olema kas inglise või prantsuse keel.

Kandideerimiseks peate olema läbinud vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingud ning pärast seda töötanud vähemalt kuus aastat ametiülesannetega seotud valdkonnas või läbinud vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingud ning pärast seda töötanud vähemalt seitse aastat ametiülesannetega seotud valdkonnas. 

 

Tolli- ja maksuvaldkonna administraatori ametikoha tutvustus

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri