Tulli- ja verotusalan hallintovirkamiehet

Etusivu > Tulli- ja verotusalan hallintovirkamiehet

Oletko lahjakas ja motivoitunut tullialan tai verotuksen asiantuntija? Euroopan komissio hakee hallintovirkamiehiä, jotka tulevat työskentelemään pääasiassa EU:n vero- ja tullipolitiikasta vastaavassa pääosastossa.

Tullialan hallintovirkamiesten tehtävänä on esimerkiksi laatia ja analysoida unionin tullikoodeksipakettiin ja yhteisön tullitariffiin sisältyvää tullilainsäädäntöä, täytäntöönpanosäännöksiä sekä muita keskeisiä sääntöjä. Lisäksi he voivat työskennellä esimerkiksi tullivalvontaan ja tullin ja/tai sen tietotekniikkajärjestelmien nykyaikaistamiseen liittyvissä tehtävissä. Hallintovirkamiesten voidaan myös odottaa edustavan toimielintä ja osallistuvan sen puolesta neuvotteluihin EU:n tasolla ja kansainvälisellä tasolla.

Verotuksen alalla hallintovirkamiesten tehtäviin voi kuulua välittömään ja/tai välilliseen verotukseen liittyvien kysymysten analysointi, sovellettaviin vero- tai valtiontukisääntöihin ja -menettelyihin perustuvien oikeudellisten arvioiden tekeminen, sääntöjen ja menettelyjen vaikutusten arviointi, säädösluonnosten esittäminen ja edellä lueteltuihin aiheisiin liittyvien taloudellisten analyysien laatiminen. Hallintovirkamiehiä voidaan myös pyytää kehittämään viestintää omalla toiminta-alallaan ja käymään kansainvälisiä neuvotteluja taloudellisen analyysin ja verojen (välitön ja välillinen verotus) arvioinnin aloilla.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Virkamieskilpailun hakuaika alkaa 11. lokakuuta 2018.

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU-kansalainen ja hänen on osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä, joista toisen on oltava englanti tai ranska.

Hakijalla on oltava vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta tai vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään seitsemän vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta. 

 

Tulli- ja verotusalan hallintovirkamiesten valintamenettelyn vaiheet

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo