Administrátori v oblasti colníctva a daňovníctva

Domovská stránka > Administrátori v oblasti colníctva a daňovníctva

Ste talentovaným a motivovaným odborníkom v oblasti colníctva alebo daňovníctva? Európska komisia hľadá administrátorov najmä pre odbor zodpovedný za politiky EÚ v oblasti daňovníctva a colníctva.

V oblasti colníctva môžu úlohy zahŕňať prípravu a analýzu colných predpisov konsolidovaných v Colnom kódexe Únie a v Colnom sadzobníku Spoločenstva, príslušných vykonávacích ustanovení a ďalších súvisiacich pravidiel, ako aj predpisov v ďalších špecifických colných oblastiach, ako sú colné kontroly, proces modernizácie ciel a/alebo súvisiace IT aplikácie. Takisto môžete byť požiadaný, aby ste zastupovali inštitúciu a rokovali v jej mene na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

V oblasti daňovníctva môžu úlohy zahŕňať analýzu otázok týkajúcich sa priamych a/alebo nepriamych daní, uskutočňovanie právneho hodnotenia podľa platných pravidiel a postupov v oblasti daní alebo štátnej pomoci, analýzu ich vplyvu a predkladanie návrhov právnych predpisov alebo prípravu ekonomických analýz týchto otázok. Môžete byť poverený prípravou komunikačných činností v oblasti vašej práce a účasťou na medzinárodných rokovaniach v oblasti ekonomickej analýzy a hodnotenia daní a priameho a nepriameho zdaňovania.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej príslušnej stránke.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 11. októbra 2018.

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a vedieť aspoň dva úradné jazyky EÚ, z ktorých jeden musí byť angličtina alebo francúzština.

Aby ste sa mohli prihlásiť, potrebujete mať ukončené minimálne štvorročné vysokoškolské štúdium, osvedčené diplomom, a následne minimálne šesťročnú odbornú prax súvisiacu s náplňou práce. Prihlásiť sa môžete aj vtedy, ak máte ukončené minimálne trojročné vysokoškolské štúdium, osvedčené diplomom, a následne minimálne sedemročnú odbornú prax súvisiacu s náplňou práce. 

 

Administrátori v oblasti colníctva a daňovníctva – prehľad

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam