Handläggare inom tullar och skatter

Förstasida > Handläggare inom tullar och skatter

Är du en duktig och motiverad specialist på tullar eller skatter? Europeiska kommissionen söker handläggare som främst ska arbeta på den avdelning som ansvarar för EU:s skatte- och tullpolitik.

tullområdet kan du få jobba med att utforma och analysera tullagstiftning, t.ex. unionens tullkodex och den gemensamma tulltaxan, tillhörande genomförandebestämmelser och andra viktiga regler. Du kan få utföra inspektioner och bidra till moderniseringen av tullväsendet och dess it-system. Du kan också få företräda och förhandla på kommissionens vägnar på EU-nivå och i internationella forum.

skatteområdet kan du få jobba med att analysera frågor om direkta eller indirekta skatter, göra juridiska bedömningar enligt gällande regler och förfaranden för skatter och statligt stöd och analysera deras effekter. Du kan också få utarbeta lagförslag och göra ekonomiska analyser. Andra arbetsuppgifter kan gälla informationsinsatser på skatteområdet och förhandlingar på internationell nivå om ekonomisk analys och utvärdering av skatter och direkt och indirekt beskattning.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 11 oktober 2018.

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och kunna minst två officiella EU-språk, varav det ena måste vara engelska eller franska.

Du måste också ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år följt av minst sex års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år följt av minst sju års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna. 

 

Handläggare inom tullar och skatter

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista