Администратори в областта на защитата на данните

Начало > Администратори в областта на защитата на данните

Имате ли експертни познания и професионален опит като специалист по защита на данните? Искате ли да работите за защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот в ЕС? Ако отговорът е да, това е вашият шанс.

Европейският надзорен орган по защита на данните, Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на ЕС, Икономическият и социален комитет, Съдът на Европейския съюз и Европейската служба за външа дейност търсят специалисти по защита на данните (администратори със степен AD 6).

Специалистите по защита на данните изпълняват много разнообразни задачи, включително:

  • информиране и консултиране относно добрите практики в областта на защитата на данните;
  • изготвяне на съответните документи с насоки и допринасяне за повишаване на обществената осведоменост;
  • предоставяне на информация на субектите на данни относно упражняването на техните права;
  • разглеждане и разследване на жалби във връзка със защитата на данните.

Освен това те

  • извършват оценка на въздействието на технологичния избор върху защитата на данните и предлагат подходящи решения;
  • предоставят съвети относно прилагането на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните;
  • извършват одитни дейности и изпълняват задачи във връзка със съдебни спорове;
  • представляват институциите по съдебни дела.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете поне два официални езика на ЕС на ниво C1 (задълбочено владеене): език 1 (един от официалните езици на ЕС) и език 2 (английски или френски).

Освен това трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност на обучението поне 3 години, последвана от най-малко 3 години професионален опит в тази област (т.е. разработване на политики за защита на данните и/или прилагане на правната уредба за защита на данните).

Ако това отговаря на вашия профил, значи търсим точно човек като вас!

За подробна информация относно изискванията, процедурата на кандидатстване и тестовете, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 9 септември.