Administrátoři v oboru ochrany údajů

Úvod > Administrátoři v oboru ochrany údajů

Máte odborné znalosti a praxi jako odborník na ochranu údajů? Chcete přispět k ochraně práv na soukromí a ochranu údajů v EU? Pokud ano, máte šanci.

Evropský inspektor ochrany údajů, Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU, Hospodářský a sociální výbor, Evropský soudní dvůr a Evropská služba pro vnější činnost hledají odborníky na ochranu údajů (administrátory – platová třída AD 6).

Odborníci na ochranu údajů vykonávají širokou škálu úkolů, včetně:

  • poskytování informací a poradenství ohledně osvědčených postupů v oblasti ochrany údajů
  • koncipování příslušných pokynů a přispívání ke zvyšování veřejného povědomí
  • poskytování informací subjektům údajů o výkonu jejich práv
  • vyřizování a prošetřování stížností na ochranu údajů.

Kromě toho:

  • posuzují dopad volby technologií na ochranu údajů a nabízejí příslušná řešení
  • poskytují poradenství ohledně uplatňování předpisů EU o ochraně údajů
  • provádějí audity a úkoly v souvislosti se soudními spory
  • zastupují orgány v soudních řízeních.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. 

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Abyste se mohli přihlásit, musíte být občanem EU a ovládat alespoň dva úřední jazyky EU minimálně na úrovni C1 (důkladná znalost): jazyk 1 (jeden z úředních jazyků EU) a jazyk 2 (angličtinu nebo francouzštinu).

Kromě toho musíte mít dokončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně tří let následované nejméně třemi roky odborné praxe v daném oboru (tzn. příprava politických opatření v oblasti ochrany údajů nebo uplatňování právního rámce pro ochranu údajů).

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, pak hledáme právě vás.

Podrobné informace o požadavcích, podávání přihlášek a o testech najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek začíná 9. září 2021.