Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Διαθέτετε εμπειρογνωσία και επαγγελματική πείρα ως ειδικός σε θέματα προστασίας δεδομένων; Θα σας ενδιέφερε να συμβάλετε στην προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ; Εάν ναι, έχετε τώρα την ευκαιρία.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναζητούν ειδικούς σε θέματα προστασίας δεδομένων (διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους βαθμού AD 6).

Οι ειδικοί στον τομέα της προστασίας δεδομένων εκτελούν ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως:

  • ενημέρωση και παροχή συμβουλών σχετικά με ορθές πρακτικές στον τομέα της προστασίας των δεδομένων·
  • σύνταξη αντίστοιχων εγγράφων καθοδήγησης και συμβολή στην ευαισθητοποίηση του κοινού·
  • παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους·
  • διεκπεραίωση και διερεύνηση καταγγελιών για ζητήματα προστασίας δεδομένων.

Επιπλέον,

  • προβαίνουν σε εκτιμήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των τεχνολογικών επιλογών στην προστασία των δεδομένων και προσφέρουν σχετικές λύσεις·
  • παρέχουν συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·
  • διενεργούν δραστηριότητες και καθήκοντα ελέγχου σε σχέση με δικαστικές διαφορές·
  • εκπροσωπούν τα θεσμικά όργανα σε δικαστικές υποθέσεις.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους και σε όλες τις υποψήφιες. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, σε επίπεδο τουλάχιστον C1 (σε βάθος γνώση): γλώσσα 1 (μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά).

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα στον τομέα (δηλ. στην ανάπτυξη πολιτικών προστασίας δεδομένων και/ή την εφαρμογή νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων).

Αν έχετε αυτά τα προσόντα, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για μας!

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις δοκιμασίες θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 9 Σεπτεμβρίου.