Riarthóirí i réimse na cosanta sonraí

Etusivu > Riarthóirí i réimse na cosanta sonraí

An bhfuil saineolas agus taithí oibre agat mar shaineolaí ar chosaint sonraí? An bhfuil an-fhonn ort cosaint sonraí agus cearta príobháideachais a chaomhnú san Aontas Eorpach? Má tá, tapaigh an deis.

saineolaithe ar chosaint sonraí (riarthóirí ar ghrád AD 6) á lorg ag an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, ag an gCoimisiún Eorpach, ag Parlaimint na hEorpa, ag Comhairle an Aontais Eorpaigh, ag an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, ag Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa ag an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí.

Déanann saineolaithe ar chosaint sonraí raon leathan cúraimí, ar a bhfuil:

  • eolas agus comhairle a thabhairt faoi dhea-chleachtas i réimse na cosanta sonraí;
  • doiciméid treorach a dhréachtú agus cuidiú le feasacht agus tuiscint an phobail a chur chun cinn;
  • faisnéis a chur ar fáil d’ábhair sonraí faoina gcearta a fheidhmiú;
  • gearáin maidir le cosaint sonraí a láimhseáil agus a imscrúdú.

Ar a bharr sin,

  • déanann siad measúnú ar thionchar na roghanna teicneolaíochta i leith cosaint sonraí, agus cuireann siad réitigh ábhartha ar fáil;
  • tugann siad comhairle faoi chur i bhfeidhm Rialacháin Ghinearálta an Aontais Eorpaigh maidir le Cosaint Sonraí;
  • déanann siad gníomhaíochtaí iniúchóireachta agus cúraimí a bhaineann le dlíthíocht;
  • déanann siad ionadaíocht ar na hinstitiúidí i gcásanna cúirte.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais le fáil ar an leathanach tiomnaithe faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoi conas socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas agus eolas a bheith agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar leibhéal C1 (eolas cuimsitheach) ar a laghad: Teanga 1 (ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh) agus teanga 2 (Béarla nó Fraincis).

Ar a bharr sin, teastaíonn céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin agus a bhaineann leis an réimse (i.e. beartais um chosaint sonraí a fhorbairt agus/nó creat dlíthiúil um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm).

Más é sin an cineál próifíle atá agat, is tusa an duine atá á lorg againn!

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais, faoin nós imeachta maidir le hiarratas a dhéanamh agus faoi na trialacha iontrála le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 9 Meán Fómhair ar aghaidh.