Administratorzy w dziedzinie prawa europejskiego

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie prawa europejskiego

Jesteś świeżo po studiach prawniczych, masz solidne umiejętności, jesteś ambitny i zmotywowany? Jeżeli spełniasz te kryteria, możesz zostać jednym z prawników pracujących w instytucjach europejskich.

W obliczu skali i złożoności wyzwań, przed jakimi stoi UE, potrzebuje ona najlepszych pracowników. Szukamy obecnie utalentowanych absolwentów prawa, którzy są gotowi podjąć się różnorodnych zadań w zakresie kształtowania polityki prawnej, badań w dziedzinie prawa i uczestnictwa w forach międzynarodowych.

Prawnik świadczy doradztwo prawne, zapewnia przestrzeganie zasad redagowania aktów prawnych i ich wysoką jakość, prowadzi szeroko zakrojone badania i analizy prawne oraz występuje jako przedstawiciel danej instytucji w postępowaniach sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Obowiązki mogą również obejmować udział w międzyinstytucjonalnych negocjacjach dotyczących przyjmowania unijnych aktów prawnych, udział w spotkaniach na forach międzynarodowych oraz kontakty z doradcami prawnymi z ministerstw spraw zagranicznych i organizacji międzynarodowych.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_pl

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Jeśli jesteś obywatelem UE i znasz biegle przynajmniej 2 języki UE: język 1 (jeden z 24 języków urzędowych UE) i język 2 (angielski lub francuski)? Skończyłeś studia uniwersyteckie trwające co najmniej 4 lata, potwierdzone dyplomem w dziedzinie prawa, lub posiadasz zezwolenie na wykonywanie zawodu prawnika w państwie członkowskim UE?

Jeśli tak, to szukamy właśnie Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać można się od 30 lipca.