Administrátori v oblasti európskeho práva

Domovská stránka > Administrátori v oblasti európskeho práva

Ste čerstvým absolventom práva s vynikajúcimi zručnosťami, silnou motiváciou a vysokými ambíciami? Ak áno, máte príležitosť stať sa jedným z budúcich právnikov v rámci európskych inštitúcií.

Rozsah a komplexnosť výziev, ktorým v súčasnosti čelí EÚ, si vyžadujú to najlepšie, čo v nás je. V súčasnosti hľadáme talentovaných absolventov práva, ktorí sú pripravení vziať na seba širokú škálu úloh pri formulovaní právnych politík, výskume a účasti na medzinárodných fórach.

Ako právnik budete poskytovať právne poradenstvo, zabezpečovať zákonnosť a kvalitu návrhov právnych aktov, vykonávať rozsiahly právny výskum a analýzy a zastupovať dotknutú inštitúciu v súdnych konaniach pred Súdnym dvorom EÚ. Budete sa môcť zúčastňovať na medziinštitucionálnych rokovaniach o prijímaní právnych aktov EÚ a na medzinárodných fórach a komunikovať s právnymi poradcami zahraničných ministerstiev a medzinárodnými organizáciami.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej osobitnej stránke.

Máte potrebné schopnosti?

Ste občanom EÚ s vynikajúcou znalosťou aspoň dvoch jazykov EÚ: prvý jazyk (jeden z 24 úradných jazykov EÚ) a druhý jazyk (angličtina alebo francúzština)? Dokončili ste vysokoškolské štúdium v trvaní aspoň 4 roky osvedčené diplomom v odbore právo, alebo ste oprávnený vykonávať odborné činnosti právnika v členskom štáte EÚ?

Ak áno, ste práve tým, koho hľadáme.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 30. júla.