Администратори в областта на външните отношения

Начало > Администратори в областта на външните отношения

Вие сте специалист в областта на външните отношения? Имате желание да популяризирате ценностите на ЕС при отношенията му с трети държави?

Европейският съюз търси специалисти с професионален опит в областта на външните отношения. Наетите на работа специалисти (степени AD 5 и AD 7) ще работят основно в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която е дипломатическата служба на ЕС, като подпомагат върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да изпълнява общата външна политика и политика на сигурност на Съюза.

Основните ви задачи ще бъдат да утвърждавате и защитавате интересите и ценностите на ЕС в неговите отношения с трети държави и международни организации и да допринасяте за провеждането на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза. Освен това ще си сътрудничите с националните дипломатически служби на държавите — членки на ЕС, Съвета и Европейската комисия, за осигуряване на съгласуваност между различните области на външната дейност на Съюза.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и разнородни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС, а също и на останалите хора по света.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Трябва да сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС — отлично владеене на език 1 (един от 24-те официални езика на ЕС) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски).

За да кандидатствате за степен AD 5 (начална степен за администратори), трябва да имате завършено висше образование с продължителност най-малко 3 години, последвано от поне 1 година професионален опит в областта на външните отношения. За по-високата степен (AD 7) трябва да имате завършено висше образование с продължителност най-малко 3 години, последвано от поне 7 години професионален опит в областта на външните отношения, или завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години, последвано от поне 6 години подходящ професионален опит.

Ако това отговаря на вашия профил, значи търсим точно човек като вас!

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 10 септември.