Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων

Ειδικεύεστε στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων; Θέλετε να προαγάγετε τις αξίες της ΕΕ στις σχέσεις της με τρίτες χώρες;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά ειδικούς με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Οι ειδικοί που θα προσληφθούν (στους βαθμούς AD 5 και AD 7) θα εργαστούν κυρίως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ η οποία βοηθά τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να υλοποιεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης.

Τα κύρια καθήκοντά σας θα είναι η προώθηση και η προστασία των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ στις σχέσεις της με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και η συμβολή στην άσκηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ένωσης (ΚΕΠΠΑ). Επιπλέον, θα συνεργάζεστε με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς ομάδες που απαρτίζουν τα θεσμικά όργανα και διακρίνονται για την πολυμορφία τους συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και άλλων ανθρώπων στον κόσμο.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον 2 γλώσσες της ΕΕ: άπταιστα τη γλώσσα 1 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και ικανοποιητικά τη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά).

Για να υποβάλετε αίτηση για τον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου), πρέπει να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, καθώς και 1 έτος τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας –μετά τη λήψη του πτυχίου σας– στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Για τον υψηλότερο βαθμό (AD 7), θα πρέπει να διαθέτετε είτε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, καθώς και 7ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία –μετά τη λήψη του πτυχίου σας– στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, είτε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 4ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, καθώς και 6ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία –μετά τη λήψη του πτυχίου σας.

Αν έχετε αυτά τα προσόντα, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για μας!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αίτησης.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου.