Välissuhete valdkonna administraatorid

Avaleht > Välissuhete valdkonna administraatorid

Kas olete välissuhete valdkonna spetsialist? Kas olete huvitatud ELi väärtuste edendamisest suhetes kolmandate riikidega?

Euroopa Liit otsib spetsialiste, kellel on erialane töökogemus välissuhete valdkonnas. Värvatud spetsialistid (palgaastmed AD 5 ja AD 7) töötavad peamiselt Euroopa välisteenistuses, mis on ELi diplomaatiline teenistus ning abistab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisel.

Välissuhete valdkonna spetsialistide peamised tööülesanded on ELi huvide ja väärtuste edendamine ja kaitsmine suhetes kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning osalemine liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisel. Tööülesannete hulka kuulub ka koostöö ELi liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste, nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, et tagada liidu välistegevuse järjepidevus eri valdkondade vahel.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi keelt: väga heal tasemel 1. keelt (üks ELi 24 ametlikust keelest) ja rahuldaval tasemel 2. keelt (inglise või prantsuse keel) .

Palgaastme AD 5 (kõrgharidusega administraatorite palgaaste tööle asumisel) konkursil kandideerimiseks on vaja vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt üheaastast erialast töökogemust välissuhete valdkonnas. Kõrgema palgaastme (AD 7) konkursil osalemiseks on vaja vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt seitsmeaastast erialast töökogemust välissuhete valdkonnas või vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning selle omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastast asjakohast erialast töökogemust.

Kui vastate kirjeldatud profiilile, siis osalege konkursil!

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 10. septembrist.