Riarthóirí i réimse an chaidrimh sheachtraigh

Etusivu > Riarthóirí i réimse an chaidrimh sheachtraigh

An speisialtóir thú i réimse an chaidrimh sheachtraigh? An bhfuil fonn ort luachanna an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn ina chaidreamh le tríú tíortha?

Tá an tAontas Eorpach ag lorg speisialtóirí a bhfuil taithí ghairmiúil acu i réimse an chaidrimh sheachtraigh. Oibríonn na speisialtóirí a earcaítear (grád AD 5 agus grád AD 7) den chuid is mó sa tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (EEAS), is í sin seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh, agus cuidíonn siad le hArd-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, Comhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais a chur i gcrích.

Ar na príomhchúraimí a bheidh ort, tá leasanna agus luachanna an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn agus a chosaint ina chaidreamh le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, agus cuidiú i dtaca le seoladh Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais (CFSP). Ina theannta sin, beidh tú ag comhoibriú le seirbhísí taidhleoireachta Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, na Comhairle, agus an Choimisiúin Eorpaigh, chun comhseasmhacht a chinntiú idir réimsí éagsúla de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais.

Don té atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna chun tuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir san aon slí amháin agus an rochtain chéanna ar dheiseanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas a bheith agat ar dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: eolas cuimsitheach ar theanga 1 (ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh) agus eolas sásúil ar theanga 2 (Béarla nó Fraincis).

Chun iarratas a dhéanamh ar ghrád AD 5 (an grád tosaigh le haghaidh riarthóirí a bhfuil céim acu), ní mór duit céim ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith agat agus 1 bhliain ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin sa chaidreamh seachtrach. Le haghaidh ghrád AD 7, ní mór duit céim ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith agat agus 7 mbliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse an chaidrimh sheachtraigh nó céim ollscoile 4 bliana ar a laghad agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin.

Más é sin an cineál próifíle atá agat, is tusa an duine atá á lorg againn!

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 10 Meán Fómhair.