Administratori ārējo attiecību jomā

Sākumlapa > Administratori ārējo attiecību jomā

Vai esat speciālists ārējo attiecību jomā? Vai jūs vēlaties popularizēt ES vērtības tās attiecībās ar ārpussavienības valstīm?

Eiropas Savienība meklē speciālistus, kuriem ir darba pieredze ārējo attiecību jomā. Darbā pieņemtie speciālisti (AD 5 un AD 7 pakāpe) strādās galvenokārt Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD), kas ir ES diplomātiskais dienests, kurš palīdz ES Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos īstenot Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

Jūsu galvenie uzdevumi ietvers ES interešu un vērtību veicināšanu un aizsargāšanu tās attiecībās ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām un Savienības kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) īstenošanas veicināšanu. Turklāt jūs sadarbosies ar ES dalībvalstu diplomātiskajiem dienestiem, Padomi un Eiropas Komisiju, lai nodrošinātu konsekvenci starp dažādām Savienības ārējās darbības jomām.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. ES iestāžu multikulturālās, starptautiskās un daudzveidīgās komandas kopīgi strādā, lai uzlabotu dzīvi aptuveni 450 miljoniem ES iedzīvotāju un ne tikai viņiem.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim ar vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanām: labi jāzina 1. valoda (kāda no 24 ES oficiālajām valodām) un apmierinošā līmenī jāpārvalda 2. valoda (angļu vai franču valoda).

Lai pieteiktos AD 5 pakāpei (sākuma pakāpe administratoram ar augstāko izglītību), jums ir jābūt vismaz 3 gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, pēc kuras iegūta vismaz 1 gadu ilga darba pieredze ārējo attiecību jomā. Lai varētu pieteikties uz augstāku pakāpi(AD 7), jums ir jābūt vismaz 3 gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, pēc kuras iegūta vismaz 7 gadus ilga darba pieredze ārējo attiecību jomā, vai vismaz 4 gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, pēc kuras iegūtas vismaz 6 gadus ilga atbilstoša darba pieredze.

Ja atbilstat šīm prasībām, piesakieties!

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

Pieteikšanās periods sākas 10. septembrī.