Администратори в областта на здравеопазването и безопасността на храните

Начало > Администратори в областта на здравеопазването и безопасността на храните
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Вие сте експерт със солидни познания в областта на здравеопазването или безопасността на храните? Ако отговорът е „да“, продължете да четете.

Европейската комисия (EC) търси администратори с експертен опит в областта на здравеопазването и безопасността на храните. Наетите експерти (степен AD7) ще работят основно в генерална дирекция (ГД) „Здравеопазване и безопасност на храните“. Успешно издържалите конкурса с профил 1 и 2 ще бъдат наети главно в Брюксел и Люксембург, а тези с профил 3 ще бъдат наети на работа в Грейндж (Ирландия).

Предлагаме възможности за експерти, които отговарят на един от посочените по-долу три профила. Имайте предвид, че можете да кандидатствате само за един профил.

  1. Изготвяне на политики и законодателство в областта на здравеопазването: Вашите основни задачи ще бъдат изготвянето на политики и законодателство в областта на здравеопазването и прилагането на съществуващото законодателство. Ще извършвате подготвителни социално-икономически проучвания и ще провеждате консултации със заинтересованите страни и държавите членки. Ще изпълнявате също регулаторни задачи в различните области на здравеопазването (в това число оценка на риска и управление на кризи) и ще следите научните развития в тези области. Ще подготвяте и участвате в преговори и ще следите и използвате научните становища, изготвени от съответните агенции на ЕС.
     
  2. Изготвяне на политики и законодателство в областта на безопасността на храните: Вашите основни задачи ще бъдат изготвянето на политики и законодателство в областта на безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията, както и прилагането на съществуващото законодателство. Ще извършвате подготвителни социално-икономически проучвания и регулаторни задачи, включително оценка на риска и управление на кризи. Освен това ще подготвяте и участвате в преговори и ще проследявате търговските режими в областта на безопасността на храните и фуражите. Ще допринасяте за международните регулаторни дейности и търговски политики на ЕС и ще следите и използвате научните становища, изготвени от съответните агенции на ЕС.
     
  3. Одитиране, инспекция и оценяване в областта на здравеопазването и безопасността на храните: Вашата основна задача ще бъде извършването на одити, инспекции и оценки на работата на националните органи и други официални структури, отговарящи за регулаторния надзор и контрол в областта на безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и здравеопазването. Вашите административни задачи ще включват изготвяне на планове за одит и оценка, съставяне на одитни доклади и принос за развитието на политиките предвид резултатите от тези одити.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и многобройни възможности за допълнително обучение, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и за това как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата специална страница.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете задълбочено един от официалните езици на ЕС и задоволително английски или френски език.

Освен това трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години по специалност, свързана с конкретния профил (можете да намерите списъка със специалностите за всеки профил в обявлението за конкурса, което е на разположение на страниците за кандидатстване по-долу), последвана от най-малко 6 години професионален опит, пряко свързан със задълженията на избрания профил. Възможно е също да имате диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 3 години по специалност, свързана с конкретния профил, последвана от най-малко 7 години подходящ професионален опит.

Ако това отговаря на Вашия опит, значи търсим точно човек като Вас!

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Периодът за кандидатстване започва на 20 май 2021 г.