Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Διαθέτετε ειδίκευση και υψηλή κατάρτιση στον τομέα της υγείας ή της ασφάλειας των τροφίμων; Αν ναι, διαβάστε παρακάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά διοικητικούς υπαλλήλους με εμπειρογνωσία στους τομείς της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Οι προσληφθέντες/-είσες εμπειρογνώμονες (βαθμός AD 7) θα εργαστούν κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες των κατηγοριών καθηκόντων 1 και 2 θα προσληφθούν κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, ενώ οι επιτυχόντες/-ούσες της κατηγορίας καθηκόντων 3 θα προσληφθούν στο Grange (Ιρλανδία).

Προσφέρουμε ευκαιρίες σε εμπειρογνώμονες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες καθηκόντων: Σημειώστε ότι μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μία μόνο κατηγορία καθηκόντων.

  1. Χάραξη πολιτικής και νομοθεσία στον τομέα της υγείας: κύρια καθήκοντά σας θα είναι η χάραξη πολιτικής και η εκπόνηση νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Θα εκπονείτε προπαρασκευαστικές κοινωνικοοικονομικές μελέτες και θα συμβουλεύεστε τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη μέλη. Θα ασκείτε επίσης κανονιστικά καθήκοντα σε διάφορους τομείς υγείας (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων και της διαχείρισης κρίσεων) και θα παρακολουθείτε την επιστημονική πρόοδο που σημειώνεται στους εν λόγω τομείς. Θα προετοιμάζετε και θα συμμετέχετε σε διαπραγματεύσεις, και θα παρακολουθείτε και θα αξιοποιείτε επιστημονικές συμβουλές που διατυπώνονται από συναφείς οργανισμούς της ΕΕ.
     
  2. Χάραξη πολιτικής και νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων: κύρια καθήκοντά σας θα είναι η χάραξη πολιτικής και η εκπόνηση νομοθεσίας στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων και της υγείας των φυτών, καθώς και η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Θα εκπονείτε προπαρασκευαστικές κοινωνικοοικονομικές μελέτες και θα ασκείτε κανονιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων και της διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, θα προετοιμάζετε και θα συμμετέχετε σε διαπραγματεύσεις και θα παρακολουθείτε τα εμπορικά καθεστώτα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών. Θα συμβάλλετε στις διεθνείς δραστηριότητες κανονιστικής ρύθμισης και τις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ, και θα παρακολουθείτε και θα αξιοποιείτε επιστημονικές συμβουλές που διατυπώνονται από συναφείς οργανισμούς της ΕΕ.
     
  3. Έλεγχοι, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων: κύρια καθήκοντά σας θα είναι η διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων των επιδόσεων των εθνικών αρχών και άλλων επίσημων οντοτήτων αρμόδιων για την κανονιστική εποπτεία και τον έλεγχο σε τομείς όπως η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων, η υγεία των φυτών και η προστασία της υγείας. Τα διοικητικά σας καθήκοντα θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και αξιολόγησης, τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και τη συμβολή στη χάραξη πολιτικών με βάση τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους και σε όλες τις υποψήφιες. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλλετε υποψηφιότητα πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να έχετε άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση είτε της αγγλικής είτε της γαλλικής γλώσσας.

Επιπλέον, πρέπει να έχετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη συγκεκριμένη κατηγορία καθηκόντων (μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο γνωστικών αντικειμένων ανά κατηγορία καθηκόντων στην προκήρυξη του διαγωνισμού που διατίθεται παρακάτω στη σελίδα υποβολής αιτήσεων), ακολουθούμενο από εξαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, άμεσα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα της επιλεγείσας κατηγορίας. Εναλλακτικά, πρέπει να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη συγκεκριμένη κατηγορία καθηκόντων, ακολουθούμενο από επταετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Αν έχετε αυτά τα προσόντα, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για μας!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 20 Μαΐου 2021.