Tervise- ja toiduohutuse valdkonna administraatorid

Avaleht > Tervise- ja toiduohutuse valdkonna administraatorid
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Kas olete tervise- ja toiduohutuse spetsialist? Kui jah, lugege edasi.

Euroopa Komisjon otsib tervise- ja toiduohutuse eksperte. Värvatud eksperdid (palgaaste AD 7) hakkavad tööle peamiselt Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadis (DG SANTE)1. ja 2. profiili konkursi edukalt läbinud kandidaadid võetakse tööle peamiselt Brüsselisse ja Luxembourgi ning 3. profiili konkursi edukalt läbinud kandidaadid Grange’i (Iirimaa).

Töövõimalusi pakutakse ekspertidele, kes vastavad mõnele järgmistest profiilidest. Kandideerida saab vaid ühele profiilile.

  1. Tervisevaldkonna poliitikakujundamine ja õigusloome: eksperdi peamine tööülesanne on töötada välja tervisevaldkonna poliitikat ja õigusakte ning rakendada kehtivaid õigusakte. Ta teeb sotsiaal-majanduslikke ettevalmistavaid uuringuid ning konsulteerib sidusrühmade ja liikmesriikidega. Samuti täidab ta mitmesugustes tervisega seotud valdkondades (sealhulgas riskihindamine ja kriisiohje) regulatiivseid ülesandeid ja jälgib nende valdkondade teadussaavutuste arengut. Ta valmistab ette läbirääkimisi ja osaleb nendes ning jälgib ja kasutab asjaomaste ELi ametite teaduslikke nõuandeid.
     
  2. Toiduohutuse valdkonna poliitikakujundamine ja õigusloome: eksperdi peamine tööülesanne on töötada välja toidu- ja söödaohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu ning taimetervise valdkonna poliitikat ja õigusakte ning rakendada kehtivaid õigusakte. Ta teeb sotsiaal-majanduslikke ettevalmistavaid uuringuid ning täidab regulatiivseid ülesandeid, sealhulgas riskihindamine ja kriisiohje. Samuti valmistab ta ette läbirääkimisi toidu- ja söödaohutuse valdkonna kaubanduslepingute üle ja võtab järelmeetmeid. Ta osaleb ELi rahvusvahelises reguleerimistegevuses ja kaubanduspoliitikas ning jälgib ja kasutab asjaomaste ELi ametite teaduslikke nõuandeid.
     
  3. Tervise- ja toiduohutuse valdkonna auditeerimine, kontrollimine ja hindamine: eksperdi peamine tööülesanne on korraldada selliste riiklike ametiasutuste ja muude ametlike üksuste tegevuse auditeid, kontrolle ja hindamist, kes vastutavad toidu- ja söödaohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu, taimetervise ja tervisekaitse valdkonna regulatiivse järelevalve ja kontrollimise eest. Tema haldusülesannete hulka kuuluvad auditi- ja hindamiskavade ettevalmistamine, auditiaruannete koostamine ja audititulemuste põhjal poliitika väljatöötamisele kaasaaitamine.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandidaat peab olema ELi kodanik ning oskama ühte ELi ametlikku keelt väga heal tasemel ja inglise või prantsuse keelt rahuldaval tasemel.

Samuti peab tal olema diplom, mis tõendab vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist konkreetse profiiliga seotud valdkonnas (valdkondade loetelu profiilide kaupa on esitatud konkursiteates), ja valitud profiili ametiülesannetega otseselt seotud vähemalt kuueaastane erialane töökogemus. Alternatiivina võib tal olla diplom, mis tõendab vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist konkreetse profiiliga seotud valdkonnas, ja vähemalt seitsmeaastane asjakohane erialane töökogemus.

Kui vastate kirjeldatud profiilile, siis osalege konkursil!

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 20. maist 2021.