Riarthóirí i réimse na sláinte agus na sábháilteachta bia

Etusivu > Riarthóirí i réimse na sláinte agus na sábháilteachta bia
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

An saineolaí thú agus an bhfuil eolas maith agat ar shláinte nó ar shábháilteacht bia? Más amhlaidh atá, léigh leat.

Tá an Coimisiún Eorpach(CE) ag lorg riarthóirí a bhfuil saineolas acu ar réimsí na sláinte agus na sábháilteachta bia. Is san Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte agus Sábháilteacht Bia (AS SANTE) den chuid is mó a bheidh na saineolaithe a earcófar (grád AD 7) ag obair. Na hiarrthóirí faoi phróifíl 1 agus próifíl 2 a n-éireoidh leo, is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg, den chuid is mó a earcófar iad agus earcófar buaiteoirí phróifíl 3 sa Ghráinsigh (Éire).

Tá deiseanna ar fáil do shaineolaithe a bhfuil ceann de na trí phróifíl thíos acu. Tabhair do d'aire nach féidir iarratas a dhéanamh ach ar aon phróifíl amháin.

  1. Ceapadh beartas agus reachtóireacht i réimse na sláinte: ar na príomhchúraimí a bheidh ort tá beartais agus reachtaíocht a fhorbairt i réimse na sláinte agus reachtaíocht atá ann cheana a chur chun feidhme. Beidh ort réamhstaidéir shocheacnamaíocha a dhéanamh agus dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara agus leis na Ballstáit. Beidh ort cúraimí rialála a dhéanamh freisin i réimsí éagsúla na sláinte (measúnú riosca agus bainistiú géarchéime san áireamh) agus obair iardain a dhéanamh ar fhorbairtí eolaíocha sna réimsí sin. Beidh ort caibidlíocht a ullmhú agus páirt a ghlacadh inti mar aon le monatóireacht a dhéanamh ar chomhairle eolaíoch ó ghníomhaireachtaí ábhartha an Aontais Eorpaigh agus an chomhairle sin a chur i bhfeidhm.
     
  2. Ceapadh beartas agus reachtóireacht i réimse na sábháilteachta bia: ar na príomhchúraimí a bheidh ort tá beartais agus reachtaíocht a fhorbairt i réimsí na sábháilteachta bia agus beatha, sláinte agus leas ainmhithe agus sláinte plandaí agus reachtaíocht atá ann cheana a chur chun feidhme. Beidh ort réamhstaidéir shocheacnamaíocha agus cúraimí rialála a dhéanamh, measúnú riosca agus bainistiú géarchéime san áireamh. Beidh ort caibidlíocht a ullmhú agus páirt a ghlacadh inti agus déanfaidh tú obair iardain ar shocruithe trádála i réimse na sábháilteachta bia agus beatha. Beidh ort rannchuidiú le gníomhaíochtaí rialála idirnáisiúnta agus beartais trádála an Aontais agus monatóireacht a dhéanamh ar chomhairle eolaíoch ó ghníomhaireachtaí ábhartha an Aontais agus an chomhairle sin a chur i bhfeidhm.
     
  3. Iniúchóireacht, cigireacht agus meastóireacht i réimse na sláinte agus na sábháilteachta bia: ar na príomhchúraimí a bheidh ort tá cigireachtaí agus meastóireachtaí a dhéanamh ar fheidhmíocht údarás náisiúnta agus eintiteas oifigiúil eile a bhfuil sé de chúram orthu maoirseacht agus maoirseacht rialála a dhéanamh i réimsí amhail sábháilteacht bia agus beatha, sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus cosaint sláinte. Ar na cúraimí riaracháin a bheidh ort, tá pleananna iniúchóireachta agus meastóireachta a ullmhú, tuarascálacha iniúchóireachta a dhréachtú agus cuidiú le beartais a fhorbairt i bhfianaise thorthaí na n-iniúchóireachtaí sin.

Don té atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil agus cuid mhór deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh mar aon le heolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis.

Ina theannta sin, ní mór duit céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat in ábhar a bhain leis an bpróifíl shonrach (san fhógra comórtais tá liosta de na hábhair a bhaineann le gach próifíl, agus tá sé le fáil ar na leathanaigh iarratais thíos), agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin a bhaineann go díreach le dualgais na próifíle a roghnaíodh. De rogha air sin, ní mór duit céim ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith agat in ábhar a bhain leis an bpróifíl shonrach, agus 7 mbliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin.

Más é sin an cineál próifíle atá agat, is tusa an duine atá á lorg againn!

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar na leathanaigh iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 20 Bealtaine 2021.