Administratori veselības un pārtikas drošuma jomā

Sākumlapa > Administratori veselības un pārtikas drošuma jomā
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Vai esat speciālists, kas labi pārzina veselības un pārtikas drošuma jomu? Ja atbilde ir “jā”, lasiet tālāk!

Eiropas Komisija (EK) meklē administratorus ar zinātību veselības un pārtikas drošuma jomā. Darbā pieņemtie speciālisti (AD 7 pakāpe) strādās galvenokārt EK Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātā (SANTE ĢD). Veiksmīgie kandidāti 1. un 2. profilā lielākoties tiks pieņemti darbā Briselē un Luksemburgā, savukārt konkursa uzvarētāji 3. profilā tiks pieņemti darbā Greindžā (Īrijā).

Mēs piedāvājam darba iespējas šādu triju profilu speciālistiem. Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikties iespējams tikai vienam profilam.

  1. Politikas izstrāde un likumdošana veselības jomā. Jūsu galvenie uzdevumi ietvers politikas un tiesību aktu izstrādi veselības jomā un spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu. Jūs veiksiet sociālekonomisko priekšizpēti un apspriedīsieties ar ieinteresētajām personām un dalībvalstīm. Jūs veiksiet arī regulatīvos uzdevumus dažādās veselības jomās (ieskaitot riska novērtējumu un krīzes vadību) un sekosiet līdzi zinātnes attīstībai šajās jomās. Jūs sagatavosiet sarunas un piedalīsies tajās, kā arī uzraudzīsiet un izmantosiet zinātniskos ieteikumus, ar ko nākušas klajā attiecīgās ES aģentūras.
     
  2. Politikas izstrāde un likumdošana pārtikas drošuma jomā. Jūsu galvenie uzdevumi ietvers politikas un tiesību aktu izstrādi pārtikas un barības drošuma, dzīvnieku veselības un labturības un augu veselības jomā un spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu. Jūs veiksiet sociālekonomisko priekšizpēti un regulatīvos uzdevumus, ieskaitot riska novērtējumu un krīzes vadību. Jūs sagatavosiet sarunas un piedalīsies tajās, kā arī uzraudzīsiet un kontrolēsiet tirdzniecības režīmus pārtikas un barības drošuma jomā. Jūs piedalīsieties ES starptautiskajās regulatīvajās darbībās un tirdzniecības politikā, kā arī uzraudzīsiet un izmantosiet zinātniskos ieteikumus, ar ko nākušas klajā attiecīgās ES aģentūras.
     
  3. Revīzija, inspekcija un novērtēšana veselības un pārtikas drošuma jomā. Jūsu galvenie uzdevumi ietvers revīzijas, inspekcijas un novērtējumu veikšanu attiecībā uz to valsts iestāžu un citu oficiālu struktūrvienību darbību, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību un kontroli tādās jomās kā pārtikas un barības drošums, dzīvnieku veselība un labturība, augu veselība un veselības aizsardzība. Jūsu administratīvie pienākumi ietvers revīzijas un novērtējuma plānu sagatavošanu, revīzijas ziņojumu sagatavošanu un palīdzību politikas izstrādē, ņemot vērā šo revīziju rezultātus.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs cenšas nodrošināt visiem kandidātiem vienlīdzīgas iespējas, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem un visiem vienlīdzīgu piekļuvi. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet šiem jautājumiem veltītajā lapā.

 

Vai esat piemērots?

Lai pieteiktos, jums ir jābūt ES pilsonim un ļoti labi jāprot kāda no ES oficiālajām valodām, kā arī pietiekamā līmenī jāpārvalda angļu vai franču valoda.

Turklāt jums vajadzīgs akadēmiskais grāds, kurš iegūts vismaz 4 gadu studijās ar konkrēto profilu saistītā jomā (katra profila jomu saraksts iekļauts paziņojumā par konkursu, kas pieejams tālāk norādītajās pieteikšanās lapās) un pēc kura iegūta vismaz 6 gadus ilga darba pieredze, kas tieši saistīta ar pienākumiem izraudzītajā profilā. Alternatīva ir akadēmiskais grāds, kurš iegūts vismaz 3 gadu studijās ar konkrēto profilu saistītā jomā un pēc kura iegūta vismaz 7 gadus ilga attiecīga darba pieredze.

Ja atbilstat šīm prasībām, piesakieties!

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu mūsu pieteikšanās lapās, kas norādītas tālāk.

Pieteikumu iesniegšanas periods sākas 2021. gada 20. maijā.