Administratorzy w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności:

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności:
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Jesteś ekspertem z dużym doświadczeniem w dziedzinie zdrowia lub bezpieczeństwa żywności? Jeśli tak, czytaj dalej.

Komisja Europejska (KE) zatrudni administratorów z doświadczeniem w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Zatrudnieni eksperci (grupa zaszeregowania AD 7) będą pracować głównie w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE). Laureaci konkursu, którzy wybrali profil 1 i 2, będą pracować głównie w Brukseli i Luksemburgu, a ci, którzy wybrali profil 3 – w Grange (Irlandia).

Oferujemy możliwości ekspertom w trzech poniższych profilach. Można się zgłosić tylko do jednego z nich.

  1. Opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie zdrowia: do głównych zadań należeć będzie opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie zdrowia oraz wdrażanie istniejących przepisów, prowadzenie badań społeczno-ekonomicznych badań przygotowawczych oraz konsultacji z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi, wykonywanie zadań regulacyjnych w różnych dziedzinach zdrowia (w tym także przeprowadzanie oceny ryzyka i zarządzanie kryzysowe) oraz śledzenie postępów naukowych w tych dziedzinach, przygotowywanie negocjacji i uczestniczenie w nich oraz monitorowanie i stosowanie porad naukowych publikowanych przez odpowiednie agencje UE.
     
  2. Opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności: do głównych zadań należeć będzie opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin oraz wdrażania istniejących przepisów, prowadzenie społeczno-ekonomicznych badań przygotowawczych i wykonywanie zadań regulacyjnych obejmujących ocenę ryzyka i zarządzanie kryzysowe, przygotowywanie negocjacji i udział w nich oraz nadzorowanie umów handlowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, wnoszenie wkładu w międzynarodowe działania regulacyjne i politykę handlową UE oraz monitorowanie i stosowanie porad naukowych publikowanych przez odpowiednie agencje UE.
     
  3. Audyty, inspekcje i oceny w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności: do głównych zadań należeć będzie przeprowadzanie audytów, inspekcji i oceny skuteczności działania organów krajowych oraz innych urzędów odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny i kontrolę w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i ochrony zdrowia. Czynności administracyjne będą obejmowały przygotowywanie planów audytu i oceny, sporządzanie sprawozdań z audytu oraz pomaganie w opracowywaniu polityki w świetle wyników audytu.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i muszą bardzo dobrze znać jeden z języków urzędowych UE oraz dobrze znać język angielski albo francuski.

Kandydaci muszą również posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 4 lata w dziedzinie powiązanej z danym profilem (wykaz przedmiotów akademickich odnoszących się do danego profilu można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia) oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z obowiązkami na wybranym stanowisku. Kandydaci mogą ewentualnie posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 3-lata w dziedzinie powiązanej z danym stanowiskiem oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 7-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Jeżeli odpowiada to Twojemu profilowi, to szukamy właśnie Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 20 maja 2021 r.