Administrátori v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín

Domovská stránka > Administrátori v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Ste expertomveľmi dobrými znalosťami v oblasti zdravia alebo bezpečnosti potravín? Ak áno, čítajte ďalej.

Európska komisia (EK) hľadá administrátorov s odbornými znalosťami v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín. Prijatí experti (platová trieda AD 7) budú pracovať najmä na Generálnom riaditeľstve EK pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE). Úspešní uchádzači z profilov 1 a 2 budú prijatí najmä v Bruseli a Luxemburgu. Úspešní uchádzači z profilu 3 budú prijatí v Grange (Írsko).

Ponúkame príležitosti expertom, ktorí zodpovedajú ktorémukoľvek z týchto troch profilov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že prihlásiť sa môžete len na jeden profil.

  1. Tvorba politiky a tvorba práva v oblasti zdravia: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť tvorba politiky a právnych predpisov v oblasti zdravia a vykonávanie existujúcich právnych predpisov. Budete vypracúvať prípravné sociálno-ekonomické štúdie a konzultovať so zainteresovanými stranami a členskými štátmi. Budete takisto vykonávať regulačné úlohy v rôznych oblastiach zdravia (vrátane posudzovania rizika a krízového riadenia) a sledovať vedecký vývoj v týchto oblastiach. Budete pripravovať rokovania a zúčastňovať sa na nich a monitorovať a využívať vedecké odporúčania relevantných agentúr EÚ.
     
  2. Tvorba politiky a tvorba práva v oblasti bezpečnosti potravín: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť tvorba politiky a právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín a vykonávanie existujúcich právnych predpisov. Budete vypracúvať prípravné sociálno-ekonomické štúdie a plniť regulačné úlohy vrátane posudzovania rizika a krízového riadenia. Takisto budete pripravovať rokovania a zúčastňovať sa na nich a sledovať obchodné opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív. Budete prispievať k medzinárodným regulačným činnostiam a obchodným politikám EÚ a monitorovať a využívať vedecké odporúčania príslušných agentúr EÚ.
     
  3. Audity, inšpekcie a hodnotenia v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť vykonávanie auditov, inšpekcií a hodnotení výkonnosti vnútroštátnych orgánov a iných verejných subjektov zodpovedných za regulačný dohľad a kontrolu v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a ochrany zdravia. Vaše administratívne povinnosti budú zahŕňať prípravu plánov auditov a hodnotení, vypracúvanie správ o auditoch a pomoc pri tvorbe politík vzhľadom na výsledky týchto auditov.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Aby ste sa mohli prihlásiť, musíte byť občanom EÚ a dôkladne ovládať jeden z úradných jazykov EÚ a uspokojivo ovládať anglický alebo francúzsky jazyk.

Okrem toho potrebujete ukončené vysokoškolské vzdelanie s dĺžkou trvania aspoň štyri roky v oblasti týkajúcej sa konkrétneho profilu (zoznam oblastí podľa profilu môžete nájsť v oznámení o výberovom konaní dostupnom na našich stránkach na podávanie prihlášok) a aspoň šesť rokov odbornej praxe priamo súvisiacej s povinnosťami vybraného profilu. Prípadne musíte mať ukončené vysokoškolské vzdelanie s dĺžkou trvania aspoň tri roky v oblasti týkajúcej sa konkrétneho profilu a aspoň sedem rokov relevantnej odbornej praxe.

Ak sa tento profil zhoduje s vaším profilom, tak hľadáme práve vás!

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete na našich stránkach v príslušnom oznámení o výberovom konaní uverejnenom.

Prihlášky je možné podávať od 20. mája 2021.