Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά ειδικούς με μεγάλη πείρα στoυς τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ.

Οι ειδικοί που θα προσληφθούν (βαθμοί AD 7 και AD 9) θα εργαστούν κυρίως στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χαράσσουν την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας στον κόσμο, την εξασφάλιση βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν τον μεγαλύτερο χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο.

Στα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνονται η ανάλυση και εκπόνηση πολιτικών για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, η διαμόρφωση του στρατηγικού προσανατολισμού της διεθνούς συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, καθώς και η συμβολή στη διαχείριση κρίσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνονται η διαχείριση και ο σχεδιασμός χρηματοδοτικών μέσων καθώς και η προώθηση της χρήσης των μέσων αυτών σε συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές και ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ειδικοί που θα προσληφθούν στον ανώτερο βαθμό (AD 9) ενδέχεται επίσης να διοικούν μια ομάδα επαγγελματιών.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 5 Δεκεμβρίου 2019!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να έχετε άριστη γνώση μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση είτε της αγγλικής είτε της γαλλικής γλώσσας.

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών τουλάχιστον 3ετούς ή 4ετούς φοίτησης ακολουθούμενο από επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6-7 ετών στη διεθνή συνεργασία. Για τον ανώτερο βαθμό (AD 9), πρέπει να διαθέτετε 10-11 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στη διεθνή συνεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού με ημερομηνία δημοσίευσης την 5η Δεκεμβρίου 2019.

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος