Riarthóirí sa chomhar idirnáisiúnta agus i mbainistiú na cabhrach do thríú tíortha

Etusivu > Riarthóirí sa chomhar idirnáisiúnta agus i mbainistiú na cabhrach do thríú tíortha

Tá an tAontas Eorpach ag lorg speisialtóirí a bhfuil taithí fhairsing acu ar réimse an chomhair idirnáisiúnta agus ar bhainistiú na cabhrach do thíortha atá lasmuigh den Aontas Eorpach.

Beidh na speisialtóirí a earcófar (gráid AD 7 agus AD 9), ag obair sna ranna sin den Choimisiún Eorpach a cheapann beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an mbochtaineacht sa domhan a laghdú, maidir lena chinntiú go ndéanfar forbairt inbhuanaithe ó thaobh an gheilleagair, na sochaí agus an chomhshaoil de, agus maidir leis an daonlathas, an smacht reachta, an dea-rialachas agus urramú chearta an duine a chur chun cinn, a bheidh siad ag obair. Is iad an tAontas Eorpach agus Ballstáit an Aontais Eorpaigh na deontóirí is mó ar domhan i réimse na cabhrach daonnúla.

Ar na príomhchúraimí a bheidh ann tá beartais maidir le forbairt agus cabhair dhaonnúil a anailísiú agus a fhorbairt, treoshuíomh straitéiseach a fhoirmliú le haghaidh chomhar idirnáisiúnta agus chabhair dhaonnúil an Aontais Eorpaigh, agus cuidiú a thabhairt i dtaca le géarchéimeanna a bhainistiú. Ina theannta sin, ar na cúraimí a bheidh le déanamh tá ionstraimí airgeadais a bhainistiú agus a cheapadh, agus úsáid na n-ionstraimí sin a chur chun cinn i gcomhar le hidirghabhálaithe inmheánacha agus seachtracha éagsúla agus le páirtithe leasmhara; Féadfaidh sé a bheith de chúram ar speisialtóirí ghrád AD 9 foireann gairmithe a bhainistiú freisin.

Don té atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a fháil, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – ar an 5 Nollaig 2019 a osclóidh an tréimhse chlárúcháin!

 

An bhfuil mianach ionat cur isteach air seo?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann amháin de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh mar aon le heolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis.

Chun bheith incháilithe don phost seo, ní mór duit cúrsa ollscoile 3-4 bliana ar a laghad a bheith déanta agat agus 6-7 mbliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse an chomhair idirnáisiúnta. I gcás ghrád AD 9, iarrfar 10-11 bhliain de thaithí oibre i réimse an chomhair idirnáisiúnta.

Tá eolas mionsonraithe ar na riachtanais le fáil san Fhógra Comórtais a fhoilseofar an 5 Nollaig 2019.

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal