Ερευνητές και εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης

Αρχική σελίδα > Ερευνητές και εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά ερευνητές στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης και εμπειρογνώμονες στους τομείς των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς και των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Οι ερευνητές/ερευνήτριες (βαθμός AD7) και οι εμπειρογνώμονες (βαθμός AD9) που θα προσληφθούν θα εργαστούν κυρίως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Προσφέρουμε ευκαιρίες σε εμπειρογνώμονες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες καθηκόντων. Σημειώστε ότι μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για έναν μόνο βαθμό και τομέα.

  • Τομέας 1 – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς

Ερευνητές στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD7): Τα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν τη διενέργεια ερευνών στον τομέα των δαπανών και εσόδων της ΕΕ, της καταπολέμησης της διαφθοράς και των σοβαρών παραβάσεων του προσωπικού της ΕΕ.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD9): Με τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσής σας, θα διεξάγετε έρευνες και επιχειρήσεις σχετικά με τις δαπάνες, τα έσοδα και την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα υποστηρίζετε με εμπειρογνωσία υψηλού επιπέδου τέτοιες έρευνες και επιχειρήσεις.

  • Τομέας 2 – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης

Ερευνητές στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD7): Τα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν τη διενέργεια ερευνών στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD9): Τα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ερευνών και επιχειρήσεων στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και την υποστήριξη με εμπειρογνωσία τέτοιων ερευνών και επιχειρήσεων.

 

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σας προσφέρουν πρόσβαση σε μια κοινότητα εμπειρογνωσίας και σε πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους και σε όλες τις υποψήφιες. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

 

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να έχετε άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και ικανοποιητική γνώση είτε της αγγλικής είτε της γαλλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τον εκάστοτε τομέα:

 

  • Ερευνητές/ερευνήτριες (AD7): Τομέας 1 / Τομέας 2: Πρέπει να είστε κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 4ετούς φοίτησης, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 6ετή επαγγελματική πείρα —ή πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 7ετή επαγγελματική πείρα— ως ερευνητής, αστυνομικός ή άλλος/άλλη επαγγελματίας που διενεργεί έρευνες στον σχετικό τομέα δραστηριότητας.
  • Εμπειρογνώμονες (AD9): Τομέας 1 / Τομέας 2: Πρέπει να είστε κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 4ετούς φοίτησης, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική πείρα —ή πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 11ετή επαγγελματική πείρα— στη διενέργεια ερευνών στον σχετικό τομέα δραστηριότητας. Η επαγγελματική σας πείρα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 έτη στη διαχείριση σύνθετων ερευνών (π.χ. διασυνοριακές έρευνες, έρευνες πολλαπλών δραστών, μεταξύ άλλων σε εθνικό επίπεδο, σύνθετους τρόπους δράσης, ιδιαίτερα ευαίσθητες έρευνες, έρευνες σε διεθνή περιβάλλοντα).

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις δοκιμασίες θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στις σελίδες υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου.