Vyšetrovatelia a experti v oblasti boja proti podvodom

Domovská stránka > Vyšetrovatelia a experti v oblasti boja proti podvodom
picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Európska komisia (EK) hľadá vyšetrovateľov a expertov v oblasti boja proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ a boja proti korupcii a v oblasti colných a obchodných záležitostí, tabaku a falšovaného tovaru. Prijatí vyšetrovatelia (platová trieda AD7) a experti (platová trieda AD 9) budú pracovať najmä v Európskom úrade pre boj proti podvodom (OLAF).

Ponúkame príležitosti expertom, ktorí zodpovedajú ktorémukoľvek z profilov uvedených nižšie. Dovoľujeme si vás upozorniť, že prihlásiť sa môžete len na jednu platovú triedu a jeden odbor.

  • Odbor 1 – Vyšetrovania a operácie týkajúce sa boja proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ a boja proti korupcii

Vyšetrovatelia v oblasti boja proti podvodom (AD7): Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť aj vykonávanie vyšetrovaní v oblasti výdavkov a príjmov EÚ, boja proti korupcii a závažného protiprávneho konania zamestnancov EÚ.

Experti na boj proti podvodom (AD9): Budete mať vysoký stupeň špecializácie a budete viesť vyšetrovania a operácie týkajúce sa výdavkov, príjmov a boja proti korupcii a poskytovať odbornú podporu na vysokej úrovni pre tieto vyšetrovania a operácie.

  • Odbor 2 – Vyšetrovanie a operácie týkajúce sa boja proti podvodom v oblasti colných a obchodných záležitostí, tabaku a falšovaného tovaru

Vyšetrovatelia v oblasti boja proti podvodom (AD7): Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť aj vykonávanie vyšetrovaní v oblasti colných a obchodných záležitostí, tabaku a falšovaného tovaru.

Experti na boj proti podvodom (AD9): Vašou hlavnou úlohou bude vykonávať a poskytovať odbornú podporu pri vyšetrovaniach a operáciách v oblasti colných a obchodných záležitostí, tabaku a falšovaného tovaru.

 

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

 

Ak sa chcete prihlásiť, musíte byť občanom EÚdôkladne ovládať jeden z úradných jazykov EÚuspokojivo ovládať anglický alebo francúzsky jazyk. Budete musieť spĺňať aj tieto kritériá, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých odborov:

 

  • Vyšetrovatelia (AD7): Odbor 1/Odbor 2: Musíte mať ukončené vysokoškolské vzdelanie v trvaní najmenej štyroch rokov a následnú aspoň šesťročnú odbornú prax – alebo minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie a následnú minimálne sedemročnú odbornú prax – na pozícii vyšetrovateľa, príslušníka polície alebo iného odborníka, ktorý vykonáva vyšetrovanie v príslušnej oblasti činnosti.
  • Experti (AD9): Odbor 1/Odbor 2: Musíte mať ukončené vysokoškolské vzdelanie v trvaní najmenej štyroch rokov a následnú aspoň desaťročnú odbornú prax – alebo minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie a následnú minimálne jedenásťročnú odbornú prax – vo vyšetrovaní v príslušnej oblasti činnosti. Vaša odborná prax musí zahŕňať aspoň 3 roky venované riadeniu komplexných vyšetrovaní (napr. cezhraničných vyšetrovaní, vyšetrovaní viacerých páchateľov vrátane vyšetrovaní na vnútroštátnej úrovni, zložitých modus operandi, veľmi citlivých vyšetrovaní, vyšetrovaní v medzinárodnom prostredí).

 

Podrobnejšie informácie o požiadavkách, o tom, ako sa prihlásiť, a o testoch nájdete v oznámení o výberovom konaní na našej stránke venovanej postupu podávania prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 7. októbra.