Τεχνικοί διασκέψεων

Αρχική σελίδα > Τεχνικοί διασκέψεων
Picture showing a conference room

Διαθέτετε εμπειρία στη λειτουργία οπτικοακουστικού εξοπλισμού; Έχετε την ικανότητα να αντιδράτε γρήγορα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αναλαμβάνετε πρωτοβουλία; Επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας και έχετε την ικανότητα να επιλύετε προβλήματα; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προσλάβει τεχνικούς διασκέψεων (ομάδα καθηκόντων: Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου). 

Οι τεχνικοί διασκέψεων είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό του τεχνικού εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε πολυμεσικές/οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις διασκέψεων, καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου για οπτικοακουστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η καταγραφή συζητήσεων σε ψηφιακή μορφή, η διενέργεια καθημερινού ελέγχου του οπτικοακουστικού εξοπλισμού σε εγκαταστάσεις αιθουσών συνεδριάσεων καθώς και η επιλογή εικόνων από πολλαπλές συσκευές εικονοληψίας σε συνεδριάσεις και εκδηλώσεις. Οι τεχνικοί διασκέψεων θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται συχνά υπό πίεση, τόσο μεμονωμένα όσο και στο πλαίσιο ομάδας.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μη χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 7 Νοεμβρίου!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκ των οποίων η μία να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Επιπλέον, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους ακολουθούμενη από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα, ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση που παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενη από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση εάν έχετε ολοκληρώσει επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον ενός έτους, ακολουθούμενη από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού με ημερομηνία δημοσίευσης την 7η Νοεμβρίου 2019.

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος