Коронавирус — важна информация

Начало > Коронавирус — важна информация

Моля, имайте предвид, че до следващо известие най-новата информация относно COVID-19 ще бъде актуализирана предимно на английски език. Текстовете на останалите езици ще бъдат добавяни постепенно.

НОВО – актуализация от 1.10.2020 г.:

EPSO продължава да следи внимателно развитието на пандемията от COVID-19. Поради непредвидимостта на ситуацията EPSO все още взема всички подходящи предпазни мерки в съответствие с инструкциите и насоките, предоставени от институциите на ЕС и националните органи. Междувременно, ако участвате в текущите процедури за подбор, моля, проверявайте редовно своя EPSO профил и уебсайта на EPSO. Можете също така да ни изпращате вашите въпроси, както обикновено, чрез онлайн формуляра за контакти.

Уверяваме ви, че EPSO ще добавя нова информация веднага щом е налична.

 

Тестове на компютър:

Тестовете на компютър за различни процедури за подбор, които EPSO провежда в сътрудничество със своя подизпълнител Prometric, са в ход. В работата се отчитат различните действащи правила в държавите членки и в трети държави, както и различията по отношение на социалното дистанциране, мерките за хигиена и сроковете за отмяна на ограниченията.

Всички насоки и указания относно процедурите за безопасност в центровете за тестове на Prometric са достъпни тук. Изключително важно е да ги прочетете внимателно, преди да запазите дата за явяване на тест, както и преди да отпътувате, за да се явите на теста.
Както е посочено в инструкциите, кандидатите трябва да си донесат маска и да я използват през цялото време, докато са в центъра за тестове. Допускат се както медицински маски, така и приспособления за покриване на лицето от плат. На кандидатите, които пристигнат в центъра за тестове без маска, няма да бъде позволено да се явят на теста, нито да пренасрочат теста за по-късна дата.

Кандидатите трябва да имат предвид, че е възможно да бъдат прилагани допълнителни мерки в центровете за тестове — например персоналът в центъра за тестове може да поиска от кандидатите да измери тяхната температура с помощта на електронен безконтактен термометър.

 

Тестове в центровете за оценяване в Брюксел и Люксембург:

В началото на пандемията от COVID-19 през март EPSO преустанови временно всички свои дейности в центровете за оценяване в Брюксел и Люксембург. Изглежда, че при настоящите обстоятелства няма да е възможно в близко бъдеще тестовете да бъдат проведени с физическото присъствие на кандидатите в помещенията на EPSO, поради което EPSO обмисля възможността за организиране на тестовете в рамките на центъра за оценяване в онлайн формат (дистанционно).

Какво представлява дистанционният тест?

При дистанционния тест кандидатите полагат теста от своя дом, офис и т.н. и не е необходимо да пътуват до център на EPSO. Този вид тест се извършва чрез софтуер за онлайн конферентна връзка или за съобщения. Всички технически подробности се предоставят предварително, включително възможността за изпробване на връзката преди деня за провеждане на тестовете.

Предвижда се преди края на тази година центровете за оценка от разстояние да започнат да функционират. EPSO ще информира кандидатите за всички подробности, логистични и технически изисквания най-малко 3 седмици предварително посредством техния EPSO профил.

Конкурси EPSO/AD/373/19 и EPSO/AD/365—370/19:

Тестовете по казус бяха организирани успешно в началото на септември в центровете за тестване на Prometric и EPSO благодари на всички кандидати за тяхното съдействие.

Тестовете в центровете за оценяване, за които първоначално бе планирано да се проведат в Брюксел или Люксембург, ще бъдат проведени в дистанционен формат. Упражнението в група ще бъде отменено и заменено с дистанционно ситуационно интервю относно компетенциите, което е по-подходящо за онлайн провеждане. Кандидатите в конкурси EPSO/AD/365—70/19 също ще трябва да се явят на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в центровете на Prometric по света. (Първоначално бе планирано тези тестове да се проведат във физическите центрове за оценяване).

Конкурси EPSO/AD/372/19 и EPSO/AD/374/19:

Кандидатите, които не са могли да се явят в центровете за оценяване в Брюксел или Люксембург преди 6 март 2020 г., сега ще се явят на тестовете от разстояние. Упражнението в група ще бъде отменено и заменено с дистанционно ситуационно интервю относно компетенциите.

Всички тестове в центровете за оценяване в Брюксел или Люксембург, положени от кандидатите преди 6 март 2020 г., са валидни и резултатите се запазват. Въпреки това упражнението в група ще бъде отменено и заменено с дистанционно ситуационно интервю относно компетенциите, което е по-подходящо за онлайн провеждане. EPSO ще се свърже с кандидатите, получили оценка от упражнението в група преди 6 март 2020 г., за да участват в интервю относно компетенциите.

Ден в центъра за оценяване

Кандидатите, които са се явили на тестове в центровете за оценяване в Брюксел или Люксембург преди 6 март 2020 г., ще получат покана за дистанционното ситуационно интервю относно компетенциите три седмици предварително.

Кандидатите, които не са могли да се явят на тестовете в центровете за оценяване в Брюксел или Люксембург преди 6 март 2020 г., ще получат нова покана да положат дистанционно тестовете от центъра за оценяване (включително интервюто относно компетенциите) три седмици предварително. Молим кандидатите, които са получили покана за посещение в центъра за оценяване в Брюксел, да я игнорират. Кандидатите в конкурс EPSO/AD/374/19 също ще трябва да се явят на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в центровете на Prometric по света. (Първоначално бе планирано тези тестове да се проведат във физическите центрове за оценяване).

Подробна информация и допълнителни указания ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на EPSO и в EPSO профилите на кандидатите.

Графиците на различните текущи конкурси редовно се преразглеждат и изменят в съответствие с новите планирани дати.

Дотогава, моля, проверявайте редовно своя EPSO профил за актуализирана информация.

 

Процедура за подбор CAST/P (CAST Permanent):

EPSO е наясно, че някои от кандидатите, поканени да се явят на тестове през септември 2020 г., може да не са били в състояние да запазят дата и/или да се явят на тестовете поради продължаващите последици от пандемията от COVID-19. Ако сте един от тези кандидати, вече сте получили покана чрез своя EPSO профил да се явите на тестове през октомври.

Ако сте получили покана да се явите на тест през октомври, но не можете да запазите дата и/или положите теста по причини, свързани с COVID-19, моля, имайте предвид, че ще получите отново покана за тестовете през ноември, освен ако не се свържете EPSO и изрично заявите, че не желаете да получавате повторна покана. Моля, имайте предвид, че EPSO ще покани повторно само кандидатите, които потвърдят своя интерес към съответния профил до полунощ на 21 октомври 2020 г. След като се уверите, че сте заявили отново своя интерес, не е необходимо да се свързвате с EPSO лично, нито да предприемете други действия. В края на октомври ще получите покана чрез своя EPSO профил.

Повторната покана за бъдещо явяване на тестове е мярка, която EPSO предприема, за да смекчи последиците от пандемията от COVID-19 за кандидатите и да гарантира равни възможности, доколкото това е възможно при сегашните обстоятелства.

Ориентировъчните дати за следващите периоди за провеждане на тестове вече са публикувани на уебстраниците за различните профили по процедурата CAST/P.

 

Нови конкурси и процедури за подбор:

EPSO актуализира редовно на своя уебсайт ориентировъчния график за новите конкурси. Сега повече от всякога с нетърпение очакваме да изберем ангажирани и всеотдайни бъдещи колеги, с които заедно да градим Европа в тези трудни времена.

 

Продължавайте да се грижите за себе си и за вашето семейство и приятели.