Koronavirus – Důležité informace

Úvod > Koronavirus – Důležité informace

Upozornění: Aktuální informace o covidu-19 budou až do odvolání uváděny v první řadě anglicky. Ostatní jazykové verze se budou doplňovat postupně.

NOVÉ – aktualizováno 19.3.2021:

Úřad EPSO i nadále pozorně monitoruje vývoj koronavirové pandemie a v souladu s instrukcemi a pokyny, které poskytují orgány EU i vnitrostátní orgány, uplatňuje veškerá odpovídající opatření, včetně preventivních. Pokud se účastníte probíhajícího výběrového řízení, doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali svůj účet EPSO a navštěvovali stránky EPSO. Stránky s harmonogramem různých probíhajících výběrových řízení jsou pravidelně upravovány podle toho, jak se vyhlašují nově plánované termíny.

Můžete nám rovněž obvyklým způsobem zaslat své otázky prostřednictvím tohoto online formuláře.

Úřad EPSO poskytne další informace, jakmile budou k dispozici.

 

Obecná opatření týkající se testů na počítači v testovacích centrech Prometric

Úřad EPSO pozorně sleduje pravidla a pokyny, které zavedly země v Evropě i jinde ve světě – a to především s ohledem na zavádění různých typů omezení volného pohybu osob. Tato opatření mají nevyhnutelně dopad na dostupnost testovacích center, nicméně některá střediska (v závislosti na konkrétní zemi) zůstávají otevřena.

Úřad EPSO současnou situaci pečlivě zvážil a v případě probíhajících výběrových řízení se rozhodl zkoušky v testovacích centrech, která zůstala otevřena, zachovat. Vzhledem k povaze koronaviru způsobujícího COVID-19 a k rozdílům v prudkých nárůstech počtu nakažených v jednotlivých zemích/regionech by odklad plánovaných testů nebyl řešením vhodným pro všechny uchazeče, jelikož pocházejí z různých koutů světa. 

Chtěli bychom vás ujistit, že náš dodavatel dodržuje veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, která jsou v této obtížné situaci vyžadována. Všechny pokyny a instrukce ohledně bezpečnostních postupů v testovacích centrech Prometric najdete zde. Seznam testovacích center, která jsou v současné době uzavřena, je pravidelně aktualizován. Není-li vaše testovací centrum v seznamu uzavřených středisek uvedeno, znamená to, že testy se budou konat podle plánu.

Před tím, než si zarezervujete termín testu, vám doporučujeme si pečlivě pročíst tyto pokyny. Také je lepší si těsně před tím, než se na test vydáte, znovu projít jejich aktuální znění.

Jak je uvedeno v pokynech, uchazeči si musí přinést roušku a mít ji po celou dobu v testovacím centru na sobě. Roušky či respirátory s výdechovým/jednosměrným ventilem jsou v testovacím centru zakázány, protože nezaručují dostatečnou filtraci virových částic. Uchazeči, kteří se do testovacího centra dostaví bez jakékoli roušky nebo kteří se nebudou řídit bezpečnostními a hygienickými pokyny, nebudou moci zkoušku absolvovat a nebudou mít ani nárok na přeložení termínu testu.

Uchazeči by měli mít na paměti, že za daných okolností mohou být v testovacích centrech zavedena dodatečná opatření – například pracovníci testovacího centra mohou elektronickým bezkontaktním teploměrem měřit uchazečům teplotu.

Chcete-li získat další informace o stávajících opatřeních v testovacích centrech, můžete se rovněž obrátit přímo na společnost Prometric, a to prostřednictvím bezplatné vnitrostátní linky nebo na telefonním čísle +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_cs

 

Zvláštní opatření týkající se testů na počítači u probíhajících výběrových řízeních a u výběru dočasných zaměstnanců (nevztahuje se na řízení CAST Permanent)

Úřad EPSO si je vědom toho, že někteří uchazeči nemusí být momentálně schopni zarezervovat si termín nebo do testovacího centra přicestovat a absolvovat předepsané testy. Proto situaci i nadále velmi pozorně sledujeme a snažíme se zajistit, aby uchazeči, kteří nebyli schopni testy absolvovat, tak mohli učinit, jakmile to situace dovolí.

Pokud si uchazeči z důvodů souvisejících s probíhající koronavirovou pandemií nemohou zarezervovat termín nebo absolvovat testy, musí předložit stručné vysvětlení a příslušný doklad (např. odkaz na oficiální aktuální rozhodnutí celostátního či regionálního orgánu). Tyto dokumenty musíte předložit neprodleně od okamžiku, kdy takový problém vyvstane, a to prostřednictvím kontaktního formuláře EPSO. O všech žádostech se bude po analýze podkladové dokumentace rozhodovat individuálně. Další informace najdete také ve zvacím dopise na svém účtu EPSO.

 

Zvláštní opatření týkající se uchazečů ve výběrovém řízení CAST Permanent:

Pokud jste byli pozváni na test, ale nemohli jste si kvůli pandemii covidu-19 zarezervovat termín, popř. test absolvovat, budete k testům znovu pozváni v příštím testovacím období za předpokladu, že opět projevíte svůj zájem o výběrové řízení, do něhož jste zaslali přihlášku. Jakmile zájem projevíte, nemusíte již úřad EPSO kontaktovat zvlášť ani podnikat žádné další kroky. Pozvánku obdržíte prostřednictvím svého účtu EPSO.

Chtěli bychom vás upozornit, že výběrové/náborové řízení na pozici, na níž jste byli předběžně vybráni, nemuselo být pozastaveno. Úřad EPSO a přijímající útvary nemohou nést žádnou odpovědnost za skutečnost, že jste v důsledku těchto opatření nebyli kontaktováni navzdory tomu, že jste testy, na které jste byli pozváni, absolvovali úspěšně.

Automatické opětovné pozvání na test v budoucnu bylo gestem solidarity, kterým chtěl úřad EPSO od března 2020 zmírnit dopad pandemie na uchazeče. Od května 2021 se už tyto automatické pozvánky zasílat nebudou. To znamená, že uchazeči, kteří nemohou absolvovat testy v dubnu 2021, obdrží poslední automatickou výzvu k účasti na testech v květnu 2021 za předpokladu, že znovu projeví svůj zájem o výběrové řízení, do něhož zaslali přihlášku. Uchazeči, kteří nemohou absolvovat testy ani v květnu 2021, již nebudou na další testovací období automaticky pozváni.

Nové orientační termíny na následující testovací období jsou zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých profilů CAST/P.

 

Testy v hodnotícím centru:

Na začátku pandemie COVID-19 v březnu 2020 musel úřad EPSO pozastavit veškerou činnost hodnotícího centra v Bruselu a Lucemburku. Místo toho se rozhodl uspořádat tyto testy v online formátu (na dálku).

Uchazeči se v tomto případě podrobí testům doma, v kanceláři apod. a nemusí cestovat do prostor úřadu EPSO. Vše probíhá formou videokonference. Všechny technické podrobnosti dostanou uchazeči předem, včetně možnosti vyzkoušet si připojení před vlastním dnem zkoušky.

 

Nová výběrová řízení:

Úřad EPSO na svých internetových stránkách pravidelně aktualizuje orientační plán nových výběrových řízení. Již nyní se těšíme, že při nich vybereme naše budoucí kolegy, kteří se s elánem a zaujetím budou podílet na dalším utváření Evropy i v této náročné době.

 

Pečujte prosím nadále o fyzické i psychické zdraví své, vaší rodiny a vašich přátel.