Koronavirus – Důležité informace

Úvod > Koronavirus – Důležité informace

Upozornění: Aktuální informace o COVID-19 budou až do odvolání uváděny v první řadě anglicky. Ostatní jazykové verze se budou doplňovat postupně.

NOVÉ – aktualizováno 15.12.2020:

Úřad EPSO bedlivě sleduje vývoj pandemie COVID-19. Vzhledem k nepředvídatelnosti situace úřad samozřejmě i nadále postupuje v souladu s instrukcemi a pokyny, které poskytují orgány EU a vnitrostátní orgány, a uplatňuje veškerá odpovídající opatření, včetně preventivních. Pokud se účastníte probíhajícího výběrového řízení, doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali svůj účet EPSO a navštěvovali stránky EPSO. Stránky s harmonogramem různých probíhajících výběrových řízení jsou pravidelně upravovány podle toho, jak se vyhlašují nově plánované termíny.

Můžete nám rovněž obvyklým způsobem zaslat své otázky prostřednictvím tohoto online formuláře.

Úřad EPSO poskytne další informace, jakmile budou k dispozici.

 

Testy na počítači:

Úřad EPSO pozorně sleduje pravidla a pokyny, které zavedly země v Evropě i jinde ve světě – a to především s ohledem na zavádění různých typů omezení volného pohybu osob. Tato opatření mají nevyhnutelně dopad na dostupnost testovacích center, nicméně některá střediska (v závislosti na konkrétní zemi) zůstávají otevřena.

Úřad EPSO současnou situaci pečlivě zvážil a v případě probíhajících výběrových řízení se rozhodl zkoušky v testovacích centrech, která zůstala otevřena, zachovat. Vzhledem k povaze koronaviru způsobujícího COVID-19 a k rozdílům v prudkých nárůstech počtu nakažených v jednotlivých zemích/regionech by odklad plánovaných testů nebyl řešením vhodným pro všechny uchazeče, jelikož pocházejí z různých koutů světa. 

Úřad EPSO si však rovněž uvědomuje, že uchazeči nemusí být momentálně schopni si rezervovat letenku či jízdenku nebo do testovacího centra v termín zkoušky přicestovat a absolvovat předepsané testy, a proto situaci i nadále velmi pozorně sledujeme. Jakmile bude testovací okno pro konkrétní výběrové uzavřeno, úřad EPSO ověří účast uchazečů a zajistí, že uchazeči, kteří zkoušku ve svém preferovaném testovacím centru absolvovat nemohli, budou mít možnost se ke zkoušce dostavit, jakmile se centrum opět otevře.

Chtěli bychom vás ujistit, že náš dodavatel dodržuje veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, která jsou v této obtížné situaci vyžadována. Všechny pokyny a instrukce ohledně bezpečnostních postupů v testovacích centrech Prometric najdete zde. Seznam testovacích center, která jsou v současné době uzavřena, je pravidelně aktualizován. Není-li vaše testovací centrum v seznamu uzavřených středisek uvedeno, znamená to, že testy se budou konat podle plánu.

Před tím, než si zarezervujete termín testu, vám doporučujeme si pečlivě pročíst tyto pokyny. Také je lepší si těsně před tím, než se na test vydáte, znovu projít jejich aktuální znění.

Jak je uvedeno v pokynech, uchazeči si musí přinést roušku a mít ji po celou dobu v testovacím centru na sobě. Akceptují se lékařské roušky i jiné textilní typy. Roušky či respirátory s výdechovým/jednosměrným ventilem jsou v testovacím centru zakázány, protože nezaručují dostatečnou filtraci virových částic.

Uchazeči, kteří se do testovacího centra dostaví bez jakékoli roušky nebo kteří se nebudou řídit bezpečnostními a hygienickými pokyny, nebudou moci zkoušku absolvovat a nebudou mít ani nárok na přeložení termínu testu.

Uchazeči by měli mít na paměti, že za daných okolností mohou být v testovacích centrech zavedena dodatečná opatření – například pracovníci testovacího centra mohou elektronickým bezkontaktním teploměrem měřit uchazečům teplotu.

Chcete-li získat další informace o stávajících opatřeních v testovacích centrech, můžete se rovněž obrátit přímo na společnost Prometric, a to prostřednictvím bezplatné vnitrostátní linky nebo na telefonním čísle +31 320 239 575.

Po skončení fáze testů na počítači s předem danými možnostmi odpovědi úřad EPSO vyhodnotí situaci uchazečů, kteří nebyli schopni do testovacího centra přicestovat a test absolvovat z důvodu uzavření daného centra nebo kvůli jiným opatřením. Do té doby není třeba, aby se uchazeči na úřad EPSO osobně obraceli nebo podnikali jiné kroky.

 

Výběrová řízení EPSO/AST-SC/10/20 a EPSO/AD/381/20:

Podrobné informace o novém testovacím období v roce 2021 budou zveřejněny na internetových stránkách úřadu EPSO a na účtech těch uchazečů, kteří nemohli přicestovat nebo absolvovat test z důvodu uzavření testovacího centra či jiných opatření.

Po absolvování testů na počítači všemi uchazeči budou výsledky těchto testů uvedeny na účtu EPSO všech uchazečů.

Úřad EPSO rovněž uvažuje o možnosti zavést v budoucnu testy na počítači s dálkovým dozorem. Podrobné informace o tomto novém systému absolvování testů, příslušných výběrových řízeních a plánování testů budou včas zveřejněny na internetových stránkách úřadu EPSO.

Dotčení uchazeči obdrží úplné informace v dostatečném předstihu před termínem testování.

 

Testy v hodnotícím centru:

Na začátku pandemie COVID-19 v březnu 2020 musel úřad EPSO pozastavit veškerou činnost hodnotícího centra v Bruselu a Lucemburku. Místo toho se rozhodl uspořádat tyto testy v online formátu (na dálku).

Jak probíhají testy na dálku?

Uchazeči se v tomto případě podrobí testům doma, v kanceláři apod. a nemusí cestovat do prostor úřadu EPSO. Vše probíhá formou videokonference. Všechny technické podrobnosti dostanou uchazeči předem, včetně možnosti vyzkoušet si připojení před vlastním dnem zkoušky.

Úřad EPSO zveřejnil dodatky k oznámením o výběrových řízeních na všech stránkách příslušných výběrových řízení.

Výběrová řízení EPSO/AST-SC/08/19 a EPSO/AST-SC/09/19:

Většina uchazečů účastnících se výběrového řízení EPSO/AST-SC/08/19 absolvovala testy na počítači s předem danými možnostmi odpovědi v listopadu 2020 v testovacích centrech Prometric, jež jsou umístěna po celém světě. Uchazeče, kteří v důsledku pandemie nemohli testy absolvovat, bude v lednu 2021 kontaktovat společnost Prometric. Ostatní testy v hodnotících centrech budou zahájeny nejdříve v lednu 2021.

Začátek testů v hodnotících centrech v rámci výběrového řízení EPSO/AST-SC/09/19 se plánuje na leden 2021. Testy práce s elektronickou poštou (e-tray) a testy na počítači s předem danými možnostmi odpovědi se budou konat v lednu 2021 v testovacích centrech Prometric. Pozvánky byly nedávno zveřejněny na účtech EPSO příslušných uchazečů.

Výběrové řízení EPSO/AD/372/19:

Skupinová úloha byla zrušena a nahrazena situačním pohovorem na základě kompetencí, který lépe vyhovuje online formátu testů.

Testy v hodnotícím centru v rámci výběrového řízení EPSO/AD/372/19 nebudou zahájeny před koncem ledna 2021.

Výběrová řízení EPSO/AD/373/19 a EPSO/AD/365-370/19:

Skupinová úloha byla nahrazena situačním pohovorem na základě kompetencí, který lépe vyhovuje online formátu testů.

Uchazeči ve výběrových řízeních EPSO/AD/365-70/19 absolvovali testy na počítači s předem danými možnostmi odpovědi v listopadu 2020 v testovacích centrech Prometric, jež jsou umístěna po celém světě. Uchazeče, kteří v důsledku pandemie nemohli testy absolvovat, bude v lednu 2021 kontaktovat společnost Prometric.

Testy v hodnotícím centru pro výběrová řízení EPSO/AD/373/19 a EPSO/AD/365-70/19 nebudou zahájeny před koncem ledna 2021.

Výběrové řízení EPSO/AD/374/19:

Dálková hodnotící centra probíhají i nadále.

Uchazeči by si proto měli pravidelně kontrolovat svůj účet EPSO, protože na něj mohly být zaslány aktualizované informace.

 

Výběrové řízení CAST/P (CAST Permanent):

Pokud jste byli pozváni na test, ale nemohli jste si kvůli pandemii COVID-19 zarezervovat termín, popř. test absolvovat, budete k testům znovu pozváni v příštím testovacím období, ledaže byste kontaktovali úřad EPSO a sdělili jim, že si již nepřejete dostávat další pozvánky. Úřad EPSO znovu pozve pouze ty uchazeče, kteří opět projeví svůj zájem o výběrové řízení, do něhož zaslali přihlášku. Jakmile zájem projevíte, nemusíte již úřad EPSO kontaktovat zvlášť ani podniknout žádné další kroky. Pozvánku obdržíte prostřednictvím svého účtu EPSO.

Opětovným pozváním ke zkoušce se úřad EPSO snaží zmírnit dopady pandemie COVID-19 na uchazeče a zajistit tak rovné příležitosti v rozsahu, který současná situace umožňuje.

Chtěli bychom vás upozornit, že výběrové/náborové řízení na pozici, na níž jste byli předběžně vybráni, nemuselo být pozastaveno. Úřad EPSO a přijímající útvary nemohou nést žádnou odpovědnost za skutečnost, že jste v důsledku těchto opatření nebyli kontaktováni navzdory tomu, že jste testy, na které jste byli pozváni, absolvovali úspěšně.

Nové orientační termíny na následující testovací období jsou zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých profilů CAST/P.

 

Nová výběrová řízení:

Úřad EPSO na svých internetových stránkách pravidelně aktualizuje orientační plán nových výběrových řízení. Již nyní se těšíme, že při nich vybereme naše budoucí kolegy, kteří se s elánem a zaujetím budou podílet na dalším utváření Evropy i v této náročné době.

 

Pečujte prosím nadále o fyzické i psychické zdraví své, vaší rodiny a vašich přátel.