Koroonaviirus: oluline teave

Avaleht > Koroonaviirus: oluline teave

Tähelepanu! Uusimat teavet COVID-19 kohta antakse praegu peamiselt inglise keeles. Teised keeleversioonid lisatakse aja jooksul.

UUS – ajakohastatud 15.04.2021:

 

EPSO jälgib tähelepanelikult COVID-19 levikut ning järgib kõiki asjakohaseid ettevaatusabinõusid vastavalt juhistele ja suunistele, mida ELi institutsioonid ja liikmesriikide ametiasutused annavad. Käimasolevas valikumenetluses osalevatel kandidaatidel soovitatakse vaadata regulaarselt oma EPSO kasutajakontot ja EPSO veebisaiti. Käimasolevate konkursside ajakavu muudetakse korrapäraselt vastavalt uute kuupäevade selgumisele.

Küsimusi võib meile saata tavapäraselt elektroonilise kontaktivormi kaudu.

Võite olla kindel selles, et EPSO lisab uut teavet niipea, kui see on kättesaadav.

 

Prometricu testimiskeskuses toimuvatel arvutipõhistel testidel rakendatavad üldised meetmed

EPSO jälgib hoolikalt Euroopas ja kogu maailmas kehtestatud eeskirju ja juhiseid, kuna paljudes riikides sisse seatud erinevad liikumispiiranguid. Eeskirjade erinevus avaldab paratamatult mõju testimiskeskuste juurdepääsetavusele: olenevalt riigist võivad mõned keskused olla avatud ja teised suletud.

EPSO on olukorda hoolikalt kaalunud ja otsustanud jätkata käimasolevate valikumenetluste raames testide ja katsete korraldamist nendes keskustes, mis on endiselt avatud. Arvestades riigiti/piirkonnati esinevaid erinevusi, mis mõjutavad meie kandidaate kogu maailmas, ei oleks plaanis olevate testide edasilükkamine olnud lahendus, mis oleks kasulik kõikidele kandidaatidele. EPSO on seega nõustunud täiendavate testimiskeskuste avamisega kogu maailmas, et võimaldada rohkematel kandidaatidel sooritada teste, kas oma elukohas või sellele lähemal. EPSO pikendas ka testimisperioode, et kandidaatidel oleks võimalik reisida ja teste sooritada.

Võttes arvesse praegust olukorda, on EPSO kahjuks pidanud hiljuti avaldatud valikumenetluste puhul arvutipõhiste testide alustamist edasi lükkama. Esialgsed kuupäevad avaldatakse võimalikult kiiresti asjaomaste valikumenetluste veebilehtedel, kuid EPSO hinnangute kohaselt ei alustata arvutipõhiste testidega enne 2021. aasta maid.

Mõistes kandidaatide võimalikku pettumust, soovib EPSO rõhutada, et teeb kõik selleks, et korraldada võimalikult palju teste, ning loodab kandidaatidele mõistvale suhtumisele, kuna prioriteediks on ikkagi nende tervis ja ohutus.

Meie töövõtja järgib kõiki praeguses keerulises olukorras nõutavaid ohutus- ja sanitaarmeetmeid. Kõik suunised ja juhised Prometricu testimiskeskuste ohutusmenetluste kohta leiab siit. Praegu suletud testimiskeskuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt. Kui teie testimiskeskust ei ole suletud keskuste nimekirjas, tähendab see seda, et testid ja katsed toimuvad plaanipäraselt.

Enne aja kinnipanemist tuleb hoolikalt tutvuda järgmise teabega ja enne testimiskeskusse reisimist tuleb juhised uuesti läbi lugeda.

Suuniste kohaselt tuleb kandidaadil kaasa võtta mask ja kanda seda kogu testimiskeskuses viibimise aja jooksul. Ühesuunalise/väljahingamisventiiliga maskid on testimiskeskuses keelatud, sest need ei filtreeri viirusosakesi piisavalt. Kandidaate, kes tulevad testimiskeskusesse ilma maskita või kes ei järgi ohutus- ja sanitaarnõuded, testidel ja katsetel osalema ei lubata ja neil ei ole võimalik uut aega kinni panna.

Kandidaadid peaksid meeles pidama, et olenevalt asjaoludest võidakse testimiskeskustes rakendada lisaabinõusid, näiteks võib testimiskeskuse personal mõõta kontaktivaba digitaalse termomeetriga kandidaadi kehatemperatuuri.

Lisateavet testimiskeskustes kehtivate meetmete kohta võivad kandidaadid saada ka otse Prometricult riigisisesel tasuta telefoninumbril või telefoninumbril +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_et

 

Erimeetmed arvutipõhiste testide tegemiseks käimasolevatel konkurssidel ja ajutiste teenistujate valikumenetlustes (ei kohaldata valikumenetluse CAST Permanent suhtes)

EPSO mõistab, et kõigil kandidaatidel ei pruugi olla võimalik ettenähtud kuupäevaks endale testimiskeskusse aega kinni panna, sinna kohale sõita või teste ja katseid sooritada. EPSO jälgib olukorda tähelepanelikult ja püüab tagada, et kandidaadid, kellel ei ole olnud võimalik mõnd testi või katset läbida, saavad seda teha kohe, kui olukord võimaldab.

Kui kandidaadil ei ole üleilmsest tervisekriisist tulenevatel põhjustel võimalik testideks või katseteks aega kinni panna või neid sooritada, peab ta esitama selle kohta lühikese selgituse ja asjakohased tõendavad dokumendid (näiteks viide riikliku või piirkondliku ametiasutuse ametlikule otsusele). Dokumendid tuleb esitada EPSO kontaktivormi kaudu kohe, kui probleem on tekkinud. Kõigi taotluste üle otsustatakse juhtumipõhiselt pärast tõendavate dokumentide analüüsimist. Lisateavet leiate ka EPSO kasutajakontole saadetud kutsest.

 

Erimeetmed valikumenetluses CAST Permanent osalevatele kandidaatidele:

Kui teid on kutsutud testile või katsele, kuid teil ei olnud võimalik selleks aega kinni panna ja/või sellel osaleda COVID-19 pandeemiast tulenevatel põhjustel, siis saadetakse teile uus kutse järgmiseks testimisperioodiks, tingimusel et te olete asjaomase kandideerimisavalduse vastu uuesti huvi üles näidanud. Kui see on tehtud, ei pea te EPSOga isiklikult ühendust võtma ega midagi muud tegema. Kutse saadetakse EPSO kasutajakonto kaudu.

Palun arvestage, et valiku- või värbamismenetlus, milles te olete eelvalikusse arvatud, ei pruugi olla peatatud. Kui hoolimata sellest, et olete edukalt läbinud testid ja katsed, millele teid selle meetme tulemusena kutsuti, ei võeta teiega ühendust, ei saa EPSOt ega värbavaid talitusi selle eest vastutavaks pidada.

Automaatne kutsumine uuele testile või katsele oli solidaarne meede, mida EPSO rakendas alates 2020. aasta märtsist, et leevendada tervisekriisi ootamatust puhkemisest tingitud ebakindlust. Siiski on EPSO otsustanud alates 2021. aasta maist korduskutsete esitamise lõpetada. See tähendab, et kandidaadid, kes ei saa 2021. aasta aprillis teste või katseid sooritada, saavad viimase automaatse korduskutse 2021. aasta mais, tingimusel et nad on asjaomase kandideerimisavalduse vastu uuesti huvi üles näidanud. Kandidaate, kes ei saa teste või katseid sooritada 2021. aasta mais, enam järgmiseks testimisperioodiks automaatselt ei kutsuta.

Järgmiste testide ja katsete esialgsed kuupäevad avaldatakse valikumenetluse CAST/P eri profiilide veebilehtedel.

 

Hindamiskeskuse testid ja katsed

Märtsis 2020 puhkenud COVID-19 pandeemia tõttu pidi EPSO peatama Brüsselis ja Luxembourgis asuvate hindamiskeskuste tegevuse. Selle asemel otsustas ta korraldada hindamiskeskuse testid ja katsed kaugvormis.

Kaugtestid ja -katsed tähendavad seda, et kandidaadid sooritavad need kodus, kontoris vms kohas ega pea minema EPSOsse kohale. Sellised testid ja katsed toimuvad videokonverentsi teel. Kõikidest tehnilistest üksikasjadest teatatakse ette, sealhulgas pakutakse võimalust katsetada ühendust enne testi või katse tegeliku toimumise päeva.

 

Uued konkursid ja valikumenetlused

EPSO ajakohastab uute konkursside esialgset ajakava korrapäraselt oma veebisaidil. Loodame võtta varsti tööle pädevaid ja pühendunud uusi kolleege, kellega koos kujundada Euroopat praegusel keerulisel ajal.

 

Hoidke ennast ning oma peret ja sõpru.