An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Etusivu > An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Tabhair do d'aire, go dtí go bhfógrófar a mhalairt, gur i mBéarla go príomha a dhéanfar an t-eolas is déanaí a tugadh faoi COVID-19 a nuashonrú. Cuirfear leaganacha na dteangacha eile leis de réir a chéile.

NUA – nuashonraithe 19/03/2021:

Tá EPSO ag leanúint den ghrinnmhonatóireacht ar an dóigh a bhfuil an coróinvíreas (COVID-19) ag forbairt agus tá sé fós ag déanamh gach beart réamhchúraim i gcomhréir leis na treoracha agus na treoirlínte a thugann institiúidí an Aontais agus na húdaráis náisiúnta. Más iarrthóir thú atá páirteach i bpróiseas roghnúcháin atá ar oscailt faoi láthair, déan do chuntas EPSO agus suíomh gréasáin EPSO a sheiceáil ar bhonn rialta. Amchláir na gcomórtas éagsúil atá ar bun faoi láthair, déantar athbhreithniú orthu agus leasaítear iad go rialta de réir na ndátaí pleanála nua.

Is féidir leat do chuid ceisteanna a sheoladh chugainn freisin tríd an bhfoirm teagmhála ar líne.

Is féidir leat a bheith cinnte de go gcuirfidh EPSO tuilleadh eolais ar fáil a luaithe a bheidh fáil air.

 

Na bearta ginearálta is infheidhme maidir leis na trialacha ar ríomhaire in ionaid trialacha Prometric

Na rialacha agus na treoirlínte éagsúla a cuireadh chun feidhme i dtíortha éagsúla san Eoraip agus ar fud an domhain, tá EPSO á leanúint go haireach, go háirithe i ngeall go bhfuil tréimhsí dianghlasála éagsúla tugtha isteach ag go leor tíortha. Ar ndóigh, tá tionchar aige sin ar an bhfáil a bheidh ar ionaid trialacha sa mhéid agus go mbeidh ionaid áirithe oscailte agus cinn eile dúnta, ag brath ar an tír ina bhfuil siad lonnaithe.

Tá machnamh cúramach déanta ag EPSO ar na cúinsí sin agus, i dtaca leis na próisis roghnúcháin atá ar bun faoi láthair, tá cinneadh déanta aige leanúint ar aghaidh le trialacha sna hionaid atá fós ar oscailt. I ngeall ar COVID-19 agus ar an difríocht sa mhéadú tobann ar chásanna i dtíortha/réigiúin éagsúla, ní chun leas na n-iarrthóirí go léir a bheadh sé na trialacha atá beartaithe cheana a chur ar athlá ó tharla go bhfuil iarrthóirí lonnaithe ar fud an domhain. 

Tabhair do d’aire go gcomhlíonann conraitheoir EPSO na bearta sábháilteachta agus sláintíochta is gá sna cúinsí deacra atá ann faoi láthair. Tá na treoracha agus an t-eolas ar fad faoi nósanna imeachta slándála in ionaid trialacha Prometric ar fáil anseo. Liosta na n-ionad trialacha atá dúnta faoi láthair, déantar nuashonrú air go rialta. Mura bhfuil d’ionad trialacha luaite i liosta na n-ionad atá dúnta, is ionann sin agus a rá go ndéanfar na trialacha mar a socraíodh roimhe sin.

Léigh an t-eolas go grinn sula ndéanfaidh tú coinne agus seiceáil na treoracha arís sula ndéanfaidh tú aon taisteal le haghaidh na trialach.

Faoi mar atá leagtha amach sna treoracha, is gá d'iarrthóirí masc a thabhairt leo agus é a chaitheamh i rith an ama agus iad san ionad trialacha. Tá cosc ar mhaisc ar a bhfuil comhla easanálaithe/aonbhealaigh san ionad trialacha i ngeall ar an easpa scagacháin víreasaigh a sholáthraíonn na maisc sin. Iarrthóirí a thiocfaidh chuig an ionad trialacha gan masc leo, nó nach gcloífidh leis na bearta sábháilteachta agus sláintíochta, ní cheadófar dóibh an triail a dhéanamh agus ní fheadfaidh siad í a athsceidealú.

Ba cheart d'iarrthóirí a thabhairt dá n-aire gur féidir go mbeidh bearta breise a bheith i bhfeidhm sna hionaid trialacha ag brath ar na cúinsí – mar shampla, d'fhéadfadh sé go dtógfadh baill foirne an aonaid a dteocht le teirmiméadar leictreonach gan tadhall.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na bearta sna hionaid trialacha, is féidir le hiarrthóirí dul i dteagmháil freisin le Prometric go díreach trí úsáid a bhaint as an uimhir náisiúnta saor in aisce ábhartha nó ar an uimhir ghutháin +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_ga

 

Bearta sonracha le haghaidh trialacha ar ríomhaire sna comórtais agus sna roghnúcháin do ghníomhairí sealadacha atá ar siúl faoi láthair (neamhbhainteach i gcás an phróisis roghnúcháin CAST Buan)

Is léir do EPSO go bhfuil an baol ann nach mbeidh iarrthóirí in ann triail a chur in áirithe, taisteal chuig ionad trialacha nó an triail a dhéanamh ar lá na trialach. Leanfaidh EPSO den dlúthmhonatóireacht ar na cúinsí agus féachfaidh sé lena chinntiú go mbeidh na hiarrthóirí sin nach raibh in ann an triail a dhéanamh in ann í a dhéanamh a luaithe is féidir.

Má tharlaíonn sé, i ngeall ar chúiseanna a bhfuil baint acu leis an ngéarchéim sláinte phoiblí atá ann faoi láthair, nach féidir le hiarrthóirí trialacha a chur in áirithe nó a dhéanamh, ní mór dóibh míniú gairid a thabhairt chomh maith le doiciméad tacaíochta ábhartha (cuir i gcás tagairt do chinneadh oifigiúil atá cothrom le dáta ó údarás náisiúnta/réigiúnach). Aon doiciméad den chineál sin, ní mór é a chur isteach trí fhoirm teagmhála EPSO go pras, is é sin ón tráth a thagann fadhb mar sin aníos. Déanfar cinneadh ar na hiarratais go léir ar bhonn cás ar chás tar éis anailís a dhéanamh ar an doiciméad tacaíochta. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa chuireadh i scríbhinn sa chuntas EPSO.

 

Bearta sonracha le haghaidh iarrthóirí an phróisis roghnúcháin CAST Buan:

Má tugadh cuireadh duit triail a dhéanamh ach nárbh fhéidir leat an triail a chur in áirithe/a dhéanamh i ngeall ar chúiseanna a bhaineann le COVID-19, tabhair do d'aire go bhfuiltear ag tabhairt cuiridh duit athuair na trialacha a dhéanamh le linn na chéad tréimhse tástála eile ar choinníoll go ndéanann tú do spéis a athnuachan san iarratas ábhartha. A luaithe a dhéanann tú sin, ní gá duit dul i dteagmháil le EPSO go pearsanta ná aon rud eile a dhéanamh. Cuirfear cuireadh chugat trí do chuntas EPSO.

Tabhair do d’aire go bhfuil gach seans ann nár cuireadh an nós imeachta roghnúcháin/earcaíochta ar fionraí le haghaidh post ar réamhroghnaíodh thú lena aghaidh. Ní bheidh EPSO ná na seirbhísí earcaíochta freagrach mura dtéitear i dteagmháil leat fiú má d'éirigh na trialacha leat ar tugadh cuireadh duit chucu i ngeall ar an mbeart sin.

Athchuireadh uathoibríoch chuig triail amach anseo athuair, is comhartha dlúthpháirtíochta é sin a chuir EPSO chun feidhme ó mhí an Mhárta 2020 ar aghaidh chun an neamhchinnteacht a mhaolú arb é an ghéarchéim sláinte gan choinne is cúis leis. Tá cinneadh déanta ag EPSO deireadh a chur le hathchuirí a thabhairt amhail ó mhí na Bealtaine 2021. Is éard is brí leis sin iarrthóirí nach féidir leo a dtrialacha a dhéanamh i mí Aibreáin 2021, gheobhaidh siad an t-athchuireadh uathoibríoch deireanach chuig na trialacha i mí na Bealtaine 2021 ar choinníoll go ndéanann siad a spéis a athnuachan san iarratas ábhartha. Na hiarrthóirí nach féidir leo a dtrialacha a dhéanamh i mí na Bealtaine 2021, ní bhfaighidh siad athchuireadh uathoibríoch don chéad tréimhse tástála eile.

Tá na dátaí táscacha le haghaidh na dtrialacha foilsithe ar leathanaigh ghréasáin na bpróifílí CAST/P éagsúla.

 

Trialacha an ionaid mheasúnaithe:

I dtús ráig COVID-19 i Márta 2020, bhí ar EPSO gníomhaíochtaí uile na n-ionad measúnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg a chur ar fionraí agus chinn EPSO ar thrialacha an ionaid measúnaithe a eagrú i bhformáid ar líne (formáid chianda) ina áit sin.

Is éard atá i gceist le scrúdú cianda go ndéanfaidh iarrthóirí na trialacha sa bhaile, san oifig, etc. agus nach mbeidh orthu taisteal chuig áitreabh EPSO. Déanfar trialacha den chineál sin trí uirlis fhíschomhdhála. Cuirfear na sonraí teicniúla ar fad ar fáil roimh ré, an fhéidearthacht tástáil a dhéanamh ar an nasc roimh lá an fhíormheasúnaithe san áireamh.

 

Comórtais agus próisis roghnúcháin nua:

Tugann EPSO an t-amchlár táscach le haghaidh comórtais nua cothrom le dáta ar a shuíomh gréasáin. Anois níos mó ná riamh, táimid ag súil le comhghleacaithe tiomanta díograiseacha a earcú chun an Eoraip a mhúnlú le chéile le linn na tréimhse dúshlánaí seo.

 

Lean ort ag tabhairt aire do do shláinte féin agus do shláinte do theaghlaigh agus do chairde.