An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Etusivu > An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Tabhair do d'aire, go dtí go bhfógrófar a mhalairt, gur i mBéarla go príomha a dhéanfar an t-eolas is déanaí a thugtar faoi COVID-19 a nuashonrú. Cuirfear leaganacha na dteangacha eile leis de réir a chéile.

NUA – nuashonraithe 01/10/2020:

Tá EPSO ag leanúint den ghrinnmhonatóireachta ar an dóigh a bhfuil an coróinvíreas (COVID-19) ag forbairt. De bharr na héiginnteachta atá ann faoi láthair, tá gach beart réamhchúramach is iomchuí á ghlacadh ag EPSO go fóill i gcomhréir leis na treoracha agus na treoirlínte a thugann institiúidí an Aontais agus na húdaráis náisiúnta. Idir an dá linn, más iarrthóir thú atá páirteach i bpróiseas roghnúcháin atá ar oscailt faoi láthair, déan do chuntas EPSO agus suíomh gréasáin EPSO a sheiceáil ar bhonn rialta. Is féidir leat do chuid ceisteanna a sheoladh chugainn freisin tríd an bhfoirm teagmhála ar líne.

Is féidir leat a bheith cinnte de go gcuirfidh EPSO tuilleadh eolais ar fáil a luaithe a bheidh fáil air.

 

Trialacha ar ríomhaire:

Tá EPSO ag leanúint ar aghaidh leis na trialacha ar ríomhaire le haghaidh próisis roghnúcháin éagsúla i gcomhar leis an gconraitheoir Prometric. Táthar ag cur san áireamh na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm sna Ballstáit agus i dtríú tíortha, mar aon leis na huaireanta éagsúla don athoscailt, agus na bearta éagsúla atá i bhfeidhm i dtaca leis an scaradh sóisialta agus leis an sláinteachas.

Tá na treoracha agus an t-eolas ar fad faoi nósanna imeachta sábháilteachta sna hionaid trialacha Prometric ar fáil anseo. Ní mór iad a léamh go cúramach sula ndéanfar coinne agus na treoracha a sheiceáil arís sula ndéanfar aon taisteal le haghaidh na trialach.
Faoi mar atá sé leagtha amach sna treoracha, is gá d'iarrthóirí masc a thabhairt leo agus é a chaitheamh i rith an ama agus iad san ionad trialacha. Glactar le maisc leighis agus clúdaigh aghaidhe déanta as éadach. Iarrthóirí a thagann chuig an ionad trialacha gan masc leo, ní cheadófar dóibh an triail a dhéanamh agus ní bheidh siad in ann í a athsceidealú.

Ba cheart d'iarrthóirí a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh bearta breise a bheith i bhfeidhm sna hionaid tástálacha sna cúinsí atá ann faoi láthair – mar shampla, go dtógfadh ball foirne an aonaid do theocht le teirmiméadar leictreonach gan tadhall.

 

Trialacha an ionaid measúnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg

I dtús ráig COVID-19 i mí an Mhárta, bhí ar EPSO gníomhaíochtaí uile na n-ionad measúnaithe a chur ar fionraí sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. I ngeall ar na cúinsí atá ann faoi láthair, dealraítear go fóill nach féidir trialacha ina mbeidh na hiarrthóirí i láthair go fisiciúil in áitreabh EPSO san am atá amach romhainn, agus dá bhrí sin, tá EPSO ag fiosrú trialacha na nIonad Mheasúnaithe a eagrú i bhformaid ar líne (cianscrúdúchán) mar mhalairt rogha.

Cad is cianscrúdúchán ann?

Is éard atá i gceist le cianscrúdúchán go ndéanfaidh iarrthóirí na trialacha sa bhaile, san oifig srl. agus nach mbeidh orthu taisteal chuig áitreabh EPSO. Déanfar trialacha den chineál sin trí bhogearra comhdhála / teachtaireachta gréasáin a úsáid. Cuirfear na sonraí teicniúla ar fad ar fáil roimh ré, an fhéidearthacht tástáil a dhéanamh ar an nasc roimh lá an fhíormheasúnaithe san áireamh.

Táthar ag súil leis go gcuirfear tús le agus/nó go gcuirfear Ionaid Chianmheasúnaithe ar bun an athuair roimh dheireadh na bliana. Cuirfidh EPSO na sonraí go léir, riachtanais lóistíochta agus theicniúla san áireamh, i láthair na n-iarrthóirí 3 seachtaine roimh ré ar a laghad tríd an gcuntas EPSO atá acu.

Comórtais EPSO/AD/373/19 agus EPSO/AD/365-370/19:

Eagraíodh na cásanna staidéir go rathúil ag tús mhí Mheán Fómhair sna hionaid tástála Prometric agus is mian le EPSO a bhuíochas a ghabháil leis na hiarrthóirí as a gcomhar.

Na trialacha sna hIonaid Mheasúnaithe a beartaíodh i dtosach ama sa Bhruiséil nó i Lucsamburg, cianscrúduithe a bheidh iontu as seo amach. Cuirfear an Cleachtadh Grúpa ar ceal agus cuirfear Cianagallamh bunaithe ar Inniúlachtaí Suíomhúil (SCBI) ina ionad, rud atá níos feiliúnaí le haghaidh formáid tástála ar líne. Na hiarrthóirí ar chomórtais EPSO/AD/365-70/19, beidh orthu an triail ceisteanna ilrogha (MCQ) ar ríomhaire a dhéanamh sna hionaid tástála Prometric ar fud an domhain. (Beartaíodh i dtosach ama go ndéanfar na trialacha sin go fisiciúil sna hIonaid Mheasúnaithe).

Comórtais EPSO/AD/372/19 agus EPSO/AD/374/19:

Na hiarrthóirí sin nárbh fhéidir leo freastal ar an Ionad Measúnaithe sa Bhruiséil nó i Lucsamburg roimh an 6 Márta 2020, déanfaidh siad na trialacha anois go cianda. Cuirfear Cianagallamh bunaithe ar Inniúlachtaí Suíomhúil in ionad an Chleachtaidh Ghrúpa.

Na trialacha a rinne iarrthóirí sna hIonaid Mheasúnaithe sa Bhruiséil nó i Lucsambug roimh an 6 Márta 2020, tá siad fós ábhartha agus coinneofar na marcanna. Cuirfear an Cleachtadh Grúpa ar ceal áfach, agus cuirfear Cianagallamh bunaithe ar Inniúlachtaí Suíomhúil ina ionad, rud atá níos feiliúnaí le haghaidh formad tástála ar líne. Na hiarrthóirí a ndearnadh measúnú orthu sa Chleachtadh Grúpa roimh an 6 Márta 2020, déanfaidh EPSO teagmháil leo agus iarrfar orthu páirt a ghlacadh i SCBI ina n-ionad.

Ar an lá san Ionad Measúnaithe

Na hiarrthóirí sin a bhí i láthair san Ionad Measúnaithe sa Bhruiséil nó i Lucsamburg roimh an 6 Márta 2020, gheobhaidh siad cuireadh chun an Cianagallamh bunaithe ar Inniúlachtaí Suíomhúil a dhéanamh trí seachtaine roimh ré.

Ná hiarrthóirí sin nárbh fhéidir leo a bheith i láthair san Ionad Measúnaithe sa Bhruiséil nó i Lucsamburg roimh an 6 Márta 2020, gheobhaidh siad cuireadh chun an Cianagallamh bunaithe ar Inniúlachtaí Staide a dhéanamh trí seachtaine roimh ré. Na hiarrthóirí sin, a bhfuil cuireadh faighte acu cheana chuig Ionad Measúnaithe sa Bhruiséil, iarrtar orthu neamhaird a dhéanamh de. Na hiarrthóirí ar chomórtas EPSO/AD/365374/19, beidh orthu an triail ceisteanna ilrogha (MCQ) ar ríomhaire a dhéanamh sna hionaid tástála Prometric ar fud an domhain. (Beartaíodh i dtosach ama go ndéanfar na trialacha sin go fisiciúil sna hIonaid Mheasúnaithe).

Foilseofar eolas mionsonraithe agus a thuilleadh treoracha go luath ar shuíomh gréasáin EPSO agus i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí.

Amchláir na gcomórtas éagsúla atá ar siúl faoi láthair, déantar athbhreithniú orthu agus leasaítear iad go rialta de réir na ndátaí pleanála nua.

Idir an dá linn, moltar duit breathnú i do chuntas EPSO go rialta le haghaidh nuashonruithe.

 

Próiseas roghnúcháin CAST/P (CAST Buan):

Tuigeann EPSO gur féidir nach raibh cuid de na hiarrthóirí ar tugadh cuireadh dóibh trialacha a dhéanamh i mí Mheán Fómhair 2020 in ann na trialacha a chur in áirithe/a dhéanamh de dheasca éifeachtaí leanúnacha phaindéim COVID-19. Más duine de na hiarrthóirí sin thú, tá cuireadh faighte agat chuig na trialacha i mí Dheireadh Fómhair cheana trí do chuntas EPSO.

I gcás inar tugadh cuireadh duit chuig triail i mí Dheireadh Fómhair ach mura bhfuil tú in ann an triail a chur in áirithe/a dhéanamh i ngeall ar COVID-19, tabhair do d'aire go dtabharfar cuireadh duit chuig na trialacha an athuair i mí na Samhna ach amháin má théann tú i dteagmháil le EPSO agus má chuireann tú in iúl go soiléir nach bhfuil cuireadh chuig an triail uait a thuilleadh. Tabhair do d’aire nach dtabharfaidh EPSO cuireadh an athuair ach do na hiarrthóirí sin a dhéanann a spéis ann a athnuachan sa phróifíl ábhartha faoi mheán oíche, an 21 Deireadh Fómhair 2020. A luaithe a dhéanann tú do spéis a athnuachan, ní gá duit dul i dteagmháil le EPSO go pearsanta ná aon rud eile a dhéanamh. Ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair, gheobhaidh tú cuireadh trí do chuntas EPSO.

Is beart é an t-athchuireadh sin a rinne EPSO chun éifeacht phaindéim COVID-19 ar na hiarrthóirí a mhaolú agus chun a chinntiú go bhfuil comhionannas deiseanna ann a mhéid is féidir sna dálaí atá ann faoi láthair.

Tá na dátaí táscacha le haghaidh na dtrialacha foilsithe cheana ar leathanaigh ghréasáin na bpróifílí CAST/P éagsúla.

 

Comórtais nua agus próisis roghnúcháin:

Tugann EPSO an t-amchlár táscach le haghaidh comórtais nua cothrom le dáta ar a shuíomh gréasáin. Anois níos mó ná riamh, táimid ag súil le comhghleacaithe tiomanta díograiseacha a earcú chun an Eoraip a mhúnlú le chéile le linn na tréimhse dúshlánaí seo.

 

Lean ort ag tabhairt aire do do shláinte féin agus do shláinte do theaghlaigh agus do chairde.