An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Etusivu > An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Tabhair do d'aire gur i mBéarla den chuid is mó a nuashonrófar an t-eolas is déanaí faoi COVID-19 go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Cuirfear leaganacha na dteangacha eile leis de réir a chéile.

NUA – nuashonraithe 12/07/2021:

 

Tá EPSO ag leanúint den ghrinnmhonatóireacht ar an dóigh a bhfuil an coróinvíreas (COVID-19) ag forbairt agus tá sé fós ag déanamh gach birt réamhchúraim i gcomhréir leis na treoracha agus na treoirlínte a thugann na húdaráis náisiúnta agus institiúidí an Aontais. Más iarrthóir thú atá páirteach i bpróiseas roghnúcháin atá ar oscailt faoi láthair, déan do chuntas EPSO agus suíomh gréasáin EPSO a sheiceáil ar bhonn rialta. Amchláir na leathanach éagsúil a bhaineann leis na comórtais atá ar siúl faoi láthair, leasaítear iad go rialta agus coinnítear iad i gcomhréir leis na dátaí pleanála nua.

Is féidir leat aon cheist atá agat a sheoladh chugainn freisin tríd an bhfoirm teagmhála ar líne.

Is féidir leat a bheith cinnte de go gcuirfidh EPSO tuilleadh eolais ar fáil a luaithe a bheidh fáil air.

 

Na bearta ginearálta is infheidhme maidir leis an méid seo a leanas:

  • trialacha ar ríomhaire in ionaid trialacha creidiúnaithe
  • trialacha a ndéantar feitheoireacht chianda orthu [1]

Fiú má tá srianta COVID-19 á maolú de réir a chéile i gcuid mhór de Bhallstáit an Aontais, ní mar sin atá sé fós i ngach áit.

Ag tús mhí Iúil 2021 thug EPSO isteach trialacha ar ríomhaire a ndéantar feitheoireacht chianda orthu le haghaidh comórtais ar leith. Den chéad uair baineann sé sin le trialacha ceisteanna ilrogha. Cuireann an fheitheoireacht chianda ar chumas EPSO eagrúchán na gcomórtas a dhéanamh níos tapúla. An fheitheoireacht chianda trí fheidhmchlár ProProctor ár gconraitheora Prometric, cuireann sé ar a gcumas d’iarrthóirí na trialacha a dhéanamh ó aon suíomh agus sláine na dtrialacha a choinneáil ag an am céanna. Dá bhrí sin beidh níos mó solúbthachta agus cost-éifeachtúlachta ann, agus tá sé ábhartha freisin go háirithe i gcomhthéacs na staide domhanda atá ann faoi láthair, i gcás inar féidir dúshláin mhóra a bheith ag baint le freastal ar ionaid trialacha mar gheall ar bhearta sláinte poiblí amhail srianta taistil agus dianghlasála i dtíortha éagsúla a fhágann go bhfuil ionaid trialacha dúnta freisin.

Na sonraí faoin gcóras nua seachadta trialacha, faoi na comórtais lena mbainfidh sé agus faoi phleanáil na dtrialacha, foilsítear iad ar shuíomh gréasáin EPSO a luaithe a bhíonn siad ar fáil.

Le tabhairt isteach trialacha ar a ndéantar feitheoireacht chianda in éineacht le trialacha traidisiúnta in ionaid trialacha, thosaigh EPSO na trialacha ar ríomhaire le haghaidh na bpróiseas roghnúcháin is déanaí a foilsíodh, rud a thugann deis do gach iarrthóir a rogha thosaíochta a bheith aige maidir leis na trialacha a dhéanamh. Foilsítear na dátaí táscacha ar leathanaigh ghréasáin ábhartha na bpróiseas roghnúchán sin

Cuirimid in iúl duit tríd an leathanach ábhartha a bhaineann leis an gcomórtas ar ár suíomh gréasáin má tá an rogha seo ar fáil le haghaidh do thrialach agus foilsítear an t-eolas cuimsitheach ar fad tamall maith roimh dháta na trialach i do chuntas EPSO.

Má thairgtear an rogha sin duit, ach mura roghnaíonn tú an rogha ar a ndéanfar feitheoireacht chianda, beidh an deis agat triail a chur in áirithe i gceann d’ionaid EPSO ar fud an domhain. Fútsa atá sé a sheiceáil an bhfuil aon srianta taistil nó aon srianta eile i bhfeidhm nó an dócha go mbeidh feidhm acu san ionad trialacha atá roghnaithe agat, agus aird á tabhairt ar staid reatha na paindéime.

I gcás na n-iarrthóirí a roghnaigh a dtriail a dhéanamh i gceann de na hionaid trialacha, leanaimid de bheith ag cloí go cúramach leis na rialacha agus na treoirlínte atá leagtha síos i dtíortha san Eoraip agus ar fud an domhain araon, ós rud é go bhfuil cur chuige dianghlasála éagsúil tugtha isteach ag go leor tíortha. Ar ndóigh, tá tionchar aige sin ar an bhfáil a bheidh ar ionaid trialacha sa mhéid go mbeidh ionaid áirithe oscailte agus cinn eile dúnta, de réir na tíre ina bhfuil siad.

Liosta na n-ionad trialacha atá dúnta faoi láthair, déantar nuashonrú air go rialta. Mura bhfuil d'ionad trialacha luaite i liosta na n-ionad atá dúnta, is ionann sin agus a rá go ndéanfar na trialacha mar a socraíodh roimhe sin. Tabhair do d’aire go gcomhlíonann conraitheoir EPSO na bearta sábháilteachta agus sláintíochta is gá sna cúinsí deacra atá ann faoi láthair. Tá na treoracha agus an t-eolas ar fad faoi nósanna imeachta slándála in ionaid trialacha ar fáil anseo.

Léigh an t-eolas go grinn sula ndéanfaidh tú coinne agus seiceáil na treoracha arís sula ndéanfaidh tú aon taisteal le haghaidh na trialach.

[1] Is é is ‘feitheoir’ ann maoirseoir nó duine a dhéanann monatóireacht ar na hiarrthóirí le linn trialach. Agus triail ar a ndéantar feitheoireacht chianda ar siúl ag iarrthóir, úsáidfidh an feitheoir uirlisí monatóireachta éagsúla chun monatóireacht leanúnach a dhéanamh air i bhfíor-am. Is féidir le hiarrthóirí teagmháil a dhéanamh leis an bhfeitheoir má bhíonn ceisteanna acu nó i gcás éigeandála.

 

Bearta Sláintíochta

Faoi mar atá sé leagtha amach sna Treoracha, ní mór d'iarrthóirí masc a thabhairt leo agus é a chaitheamh i rith an ama agus iad san ionad trialacha. Tá cosc ar mhaisc ar a bhfuil comhla easanálaithe/aonbhealaigh san ionad trialacha i ngeall ar an easpa scagacháin víreasaigh a sholáthraíonn na maisc sin. Iarrthóirí a thagann chuig an ionad trialacha gan masc leo, nó nach gcloíonn leis na bearta sábháilteachta agus sláintíochta, ní cheadófar dóibh an triail a dhéanamh agus ní bheidh siad in ann í a athsceidealú.

Ba cheart d'iarrthóirí a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh bearta breise a bheith i bhfeidhm sna hionaid trialacha de réir na gcúinsí – mar shampla, d'fhéadfadh sé go dtógfadh baill foirne an ionaid a dteocht le teirmiméadar leictreonach gan tadhall.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na bearta sna hionaid trialacha, is féidir le hiarrthóirí dul i dteagmháil freisin le Prometric go díreach trí úsáid a bhaint as an uimhir náisiúnta saor in aisce ábhartha nó as an uimhir fóin +31 320 239 575.

 

Bearta sonracha le haghaidh iarrthóirí an phróisis roghnúcháin CAST Buan:

Má tugadh cuireadh duit triail a dhéanamh ach nárbh fhéidir leat an triail a chur in áirithe/a dhéanamh, ní thabharfar cuireadh duit athuair go huathoibríoch an triail a dhéanamh le linn na chéad tréimhse tástála eile. Má dhéanann tú do spéis a athnuachan san iarratas ábhartha, féadfaidh na seirbhísí earcaíochta thú a réamhroghnú agus cuireadh a thabhairt duit don phróifíl chéanna nó do phróifíl eile.

Tá na dátaí táscacha le haghaidh na dtrialacha foilsithe ar leathanaigh ghréasáin na bpróifílí CAST/P éagsúla.

 

Trialacha an ionaid mheasúnaithe:

I dtús na ráige de COVID-19 i mí an Mhárta 2020, bhí ar EPSO gníomhaíochtaí uile na n-ionad measúnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg a chur ar fionraí agus chinn EPSO ar thrialacha an ionaid measúnaithe a eagrú i bhformáid ar líne (formáid chianda) ina áit sin.

Is éard atá i gceist le tástáil chianda go ndéanfaidh iarrthóirí na trialacha sa bhaile, san oifig, etc. agus nach mbeidh orthu taisteal chuig áitreabh de chuid EPSO. Déanfar trialacha den chineál sin trí uirlis fhíschomhdhála. Cuirfear na sonraí teicniúla ar fad ar fáil roimh ré, an fhéidearthacht tástáil a dhéanamh ar an nasc roimh lá an fhíormheasúnaithe san áireamh.

 

Comórtais agus próisis roghnúcháin nua:

Tá nuashonrú déanta ar an bpleanáil tháscach le haghaidh comórtais nua a bheidh ann idir seo agus deireadh na bliana seo. 

Anois níos mó ná riamh, táimid ag súil le comhghleacaithe tiomanta díograiseacha a earcú chun an Eoraip a mhúnlú le chéile le linn na tréimhse dúshlánaí seo.

 

 

Lean ort ag tabhairt aire do do shláinte féin agus do shláinte do theaghlaigh agus do chairde.