An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Etusivu > An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Tabhair do d'aire, go dtí go bhfógrófar a mhalairt, gur i mBéarla go príomha a dhéanfar an t-eolas is déanaí a tugadh faoi COVID-19 a nuashonrú. Cuirfear leaganacha na dteangacha eile leis de réir a chéile.

NUA – nuashonraithe an 15/12/2020:

Tá EPSO ag leanúint den ghrinnmhonatóireacht ar an dóigh a bhfuil an coróinvíreas (COVID-19) ag forbairt. De bharr na héiginnteachta atá ann faoi láthair, tá gach beart réamhchúramach is iomchuí á dhéanamh ag EPSO go fóill i gcomhréir leis na treoracha agus na treoirlínte a thugann institiúidí an Aontais agus na húdaráis náisiúnta. Más iarrthóir thú atá páirteach i bpróiseas roghnúcháin atá ar oscailt faoi láthair, déan do chuntas EPSO agus suíomh gréasáin EPSO a sheiceáil ar bhonn rialta. Amchláir na gcomórtas éagsúil atá ar bun faoi láthair, déantar athbhreithniú orthu agus leasaítear iad go rialta de réir na ndátaí pleanála nua.

Is féidir leat do chuid ceisteanna a sheoladh chugainn freisin tríd an bhfoirm teagmhála ar líne.

Is féidir leat a bheith cinnte de go gcuirfidh EPSO tuilleadh eolais ar fáil a luaithe a bheidh fáil air.

 

Trialacha ar ríomhaire:

Na rialacha agus na treoirlínte difriúla a cuireadh chun feidhme i dtíortha éagsúla san Eoraip agus ar fud an domhain, tá EPSO á leanúint go haireach, go háirithe i ngeall go bhfuil tréimhsí dianghlasála éagsúla tugtha isteach ag go leor tíortha san Eoraip. Ar ndóigh, tá tionchar aige sin ar an bhfáil a bheidh ar ionaid trialacha sa mhéid agus go mbeidh ionaid áirithe oscailte agus cinn eile dúnta, ag brath ar an tír ina bhfuil siad lonnaithe.

Tá machnamh cúramach déanta ag EPSO ar na cúinsí sin agus, i dtaca leis na comórtais atá ar bun faoi láthair, tá cinneadh déanta aige leanúint ar aghaidh le trialacha sna hionaid atá fós ar oscailt. I ngeall ar COVID-19 agus ar an difríocht sa mhéadú tobann ar chásanna i dtíortha/réigiúin éagsúla, ní chun leas na n-iarrthóirí go léir a bheadh sé na trialacha atá beartaithe cheana a chur ar athlá ó tharla go bhfuil iarrthóirí lonnaithe ar fud an domhain. 

Mar sin féin, is ríléir do EPSO go bhfuil an baol ann nach mbeidh iarrthóirí in ann triail a chur in áirithe, taisteal chuig ionad trialacha nó an triail a dhéanamh ar lá na trialach agus, dá bhrí sin, leanfaidh sé den dlúthmhonatóireacht ar na cúinsí reatha. Nuair a bheidh tréimhse na dtrialacha le haghaidh comórtas ar leith istigh, déanfaidh EPSO athbhreithniú ar rannpháirtíocht na n-iarrthóirí agus cinnteoidh sé gur féidir leis na hiarrthóirí sin nárbh fhéidir leo an triail a dhéanamh san ionad trialacha a roghnaigh siad, gur féidir leo an triail a dhéanamh san áit a roghnaigh siad, a luaithe a bheidh na hionaid trialacha ar oscailt arís.

Is féidir leat a bheith cinnte de go gcomhlíonann conraitheoir EPSO na bearta sábháilteachta agus sláintíochta is gá sna cúinsí deacra atá ann faoi láthair. Tá na treoracha agus an t-eolas ar fad faoi nósanna imeachta slándála in ionaid trialacha Prometric ar fáil anseo. Liosta na n-ionad trialacha atá dúnta faoi láthair, déantar nuashonrú air go rialta. Mura bhfuil d'ionad trialacha luaite i liosta na n-ionad atá dúnta, is ionann sin agus a rá go ndéanfar na trialacha mar a socraíodh roimhe sin.

Léigh an t-eolas go grinn sula ndéanfaidh tú coinne agus seiceáil na treoracha arís sula ndéanfaidh tú aon taisteal le haghaidh na trialach.

Faoi mar atá leagtha amach sna treoracha, is gá d'iarrthóirí masc a thabhairt leo agus é a chaitheamh i rith an ama agus iad san ionad trialacha. Glactar le maisc leighis agus clúdaigh aghaidhe déanta as éadach. Tá cosc ar mhaisc ar a bhfuil comhla easanálaithe/aonbhealaigh san ionad trialacha i ngeall ar an easpa scagacháin víreasaigh a sholáthraíonn na maisc sin.

Iarrthóirí a thiocfaidh chuig an ionad trialacha gan masc leo, nó nach gcloífidh leis na bearta sábháilteachta agus sláintíochta, ní cheadófar dóibh an triail a dhéanamh agus ní fheadfaidh siad í a athsceidealú.

Ba cheart d'iarrthóirí a thabhairt dá n-aire gur féidir go mbeidh bearta breise a bheith i bhfeidhm sna hionaid trialacha ag brath ar na cúinsí – mar shampla, d'fhéadfadh sé go dtógfadh baill foirne an aonaid a dteocht le teirmiméadar leictreonach gan tadhall.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na bearta sna hionaid trialacha, is féidir le hiarrthóirí dul i dteagmháil freisin le Prometric go díreach trí úsáid a bhaint as an uimhir náisiúnta saor in aisce ábhartha nó ar an uimhir ghutháin +31 320 239 575.

Nuair a bheidh tréimhse na dtrialacha ceisteanna ilrogha (MCQ) ar ríomhaire istigh le haghaidh na gcomórtas atá faoi chaibidil, déanfaidh EPSO measúnú ar chúinsí na n-iarrthóirí a raibh bac orthu taisteal chuig an ionad trialacha nó nach raibh in ann an triail a dhéanamh i ngeall go raibh an t-ionad trialacha dúnta nó i ngeall ar bhearta eile. Go dtí sin, ní gá d’iarrthóirí dul i dteagmháil le EPSO go pearsanta ná aon rud eile a dhéanamh.

 

Comórtais EPSO/AST-SC/10/20 agus EPSO/AD/381/20:

Déanfar eolas mionsonraithe faoin tréimhse thástála in 2021 a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin EPSO agus i gcuntas na n-iarrthóirí nárbh fhéidir leo taisteal nó an triail a dhéanamh mar go raibh an t-ionad trialacha dúnta nó de dheasca bearta eile.

Beidh torthaí na dtrialacha ar ríomhaire san áireamh i gcuntas EPSO gach iarrthóra nuair a bheidh na trialacha déanta ag na hiarrthóirí uile.

Lena chois sin, tá seans ann go bhféadfar trialacha ar ríomhaire a ndéanfar feitheoireacht chianda orthu a eagrú amach anseo, agus tá EPSO ag obair air sin faoi láthair. Déanfar sonraí breise faoi chóras nua seachadta trialacha den chineál sin, faoi na comórtais lena mbainfidh sé agus faoi phleanáil na dtrialacha, déanfar iad a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin EPSO in am trátha.

Tabharfar eolas cuimsitheach iomlán do na hiarrthóirí lena mbaineann i bhfad roimh dháta na dtrialacha.

 

Trialacha an ionaid mheasúnaithe:

I dtús ráig COVID-19 i Márta 2020, bhí ar EPSO gníomhaíochtaí uile na n-ionad measúnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg a chur ar fionraí agus chinn EPSO ar thrialacha an ionaid measúnaithe a eagrú i bhformáid ar líne (formáid chianda) ina áit sin.

Cad is scrúdú cianda ann?

Is éard atá i gceist le scrúdú cianda go ndéanfaidh iarrthóirí na trialacha sa bhaile, san oifig, etc. agus nach mbeidh orthu taisteal chuig áitreabh EPSO. Déanfar trialacha den chineál sin trí uirlis fhíschomhdhála. Cuirfear na sonraí teicniúla ar fad ar fáil roimh ré, an fhéidearthacht tástáil a dhéanamh ar an nasc roimh lá an fhíormheasúnaithe san áireamh.

Tá aguisíní na bhfógraí comórtais foilsithe ag EPSO faoi seo ar na leathanaigh comórtais uile.

Comórtas EPSO/AST-SC/08/19 agus EPSO/AST-SC/09/19:

An chuid is mó de na hiarrthóirí atá ag glacadh páirt i gcomórtas EPSO/AST-SC/08/19, rinne siad an triail ceisteanna ilrogha (MCQ) ar ríomhaire i Samhain 2020 in ionaid trialacha Prometric ar fud an domhain. Na hiarrthóirí sin nárbh fhéidir leo na trialacha a dhéanamh de dheasca na paindéime, déanfaidh conraitheoir EPSO teagmháil leo in Eanáir 2021. Ní chuirfear tús leis na trialacha eile sna hionaid mheasúnaithe roimh Eanáir 2021.

Tá sé beartaithe faoi láthair tús a chur leis na trialacha sna hionaid mheasúnaithe le haghaidh chomórtas EPSO/AST-SC/09/19 in Eanáir 2021. Déanfar na trialacha bosca isteach agus na trialacha ilrogha ar ríomhaire in Eanáir 2021 in ionaid trialacha Prometric. Foilsíodh na cuirí le déanaí i gcuntas EPSO na n-iarrthóirí.

Comórtas EPSO/AD/372/19:

Cuireadh an Cleachtadh Grúpa ar ceal, agus cuireadh agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí (SCBI) cianda ina áit, rud atá níos oiriúnaí don fhormáid tástála ar líne.

Ní chuirfear atús le trialacha sna hionaid mheasúnaithe le haghaidh chomórtas EPSO/AD/372/19 roimh mhí Eanáir 2021.

Comórtais EPSO/AD/373/19 agus EPSO/AD/365-370/19:

Cuireadh cuireadh agallamh suíomhúil bunaithe ar inniúlachtaí (SCBI) cianda in áit an Chleachtaidh i nGrúpa, rud atá níos oiriúnaí don fhormáid tástála ar líne.

Na hiarrthóirí atá ag glacadh páirt i gcomórtas EPSO/AD/365-70/19, rinne siad an triail ceisteanna ilrogha (MCQ) ar ríomhaire in ionaid trialacha Prometric ar fud an domhain i Samhain 2020. Na hiarrthóirí sin nárbh fhéidir leo na trialacha a dhéanamh de dheasca na paindéime, déanfaidh conraitheoir EPSO teagmháil leo in Eanáir 2021.

Na trialacha in ionaid mheasúnaithe chomórtas EPSO/AD/373/19 agus EPSO/AD/365-70/19, ní chuirfear tús leo roimh Eanáir 2021.

Comórtas EPSO/AD/374/19:

Tá an t-ionad measúnaithe cianda ar bun faoi láthair.

Idir an dá linn, ba cheart do na hiarrthóirí breathnú ina gcuntas EPSO go rialta le haghaidh nuashonruithe.

 

Próiseas roghnúcháin CAST/P (CAST Buan):

Má tugadh cuireadh duit triail a dhéanamh ach nárbh fhéidir leat an triail a chur in áirithe/a dhéanamh i ngeall ar chúiseanna a bhaineann le COVID-19, tabhair do d'aire go bhfuiltear ag tabhairt cuiridh duit athuair na trialacha a dhéanamh le linn na chéad tréimhse tástála eile ach amháin má théann tú i dteagmháil le EPSO agus a chur in iúl go soiléir nach bhfuil cuireadh chuig an triail uait a thuilleadh. Tabhair do d'aire freisin nach dtabharfaidh EPSO cuireadh an athuair ach do na hiarrthóirí sin a dhéanfaidh a spéis ann a athnuachan san iarratas ábhartha. A luaithe a dhéanfaidh tú do spéis a athnuachan, ní gá duit dul i dteagmháil le EPSO go pearsanta ná aon rud eile a dhéanamh. Cuirfear cuireadh chugat trí do chuntas EPSO.

Is beart é an t-athchuireadh sin a rinne EPSO chun éifeacht phaindéim COVID-19 ar na hiarrthóirí a mhaolú [agus chun a chinntiú go mbeidh comhdheiseanna ann a mhéid is féidir sna dálaí atá ann faoi láthair.]

Tabhair do d’aire go bhfuil gach seans ann nár cuireadh an nós imeachta roghnúcháin/earcaíochta ar fionraí le haghaidh post ar réamhroghnaíodh thú lena aghaidh. Ní bheidh EPSO ná na seirbhísí earcaíochta freagrach mura dtéitear i dteagmháil leat fiú má d'éirigh na trialacha leat ar tugadh cuireadh duit chucu i ngeall ar an mbeart sin.

Tá na dátaí táscacha le haghaidh na dtrialacha foilsithe ar leathanaigh ghréasáin na bpróifílí CAST/P éagsúla.

 

Comórtais agus próisis roghnúcháin nua:

Tugann EPSO an t-amchlár táscach le haghaidh comórtais nua cothrom le dáta ar a shuíomh gréasáin. Anois níos mó ná riamh, táimid ag súil le comhghleacaithe tiomanta díograiseacha a earcú chun an Eoraip a mhúnlú le chéile le linn na tréimhse dúshlánaí seo.

 

Lean ort ag tabhairt aire do do shláinte féin agus do shláinte do theaghlaigh agus do chairde.