An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Etusivu > An coróinvíreas – Eolas tábhachtach

Tabhair do d'aire, go dtí go bhfógrófar a mhalairt, gur i mBéarla go príomha a dhéanfar an t-eolas is déanaí a thugtar faoi COVID-19 a nuashonrú. Cuirfear leaganacha na dteangacha eile leis de réir a chéile.

NUA – nuashonraithe 24/07/2020:

Tá EPSO ag déanamh síormhonatóireacht ar an dóigh a bhfuil an coróinvíreas (COVID-19) ag forbairt. De réir mar atá an scéal i láthair na huaire, tá EPSO ag eagrú trialacha a bheidh ar siúl ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh.

Ar ndóigh, de bharr na héiginnteachta a d'fhéadfadh a bheith ann, tá gach beart réamhchúramach is iomchuí á ghlacadh ag EPSO go fóill i gcomhréir leis na treoracha agus na treoirlínte a thugann institiúidí an Aontais agus na húdaráis náisiúnta. Idir an dá linn, más iarrthóir thú atá páirteach i bpróiseas roghnúcháin atá ar oscailt faoi láthair, déan do chuntas EPSO agus suíomh gréasáin EPSO a sheiceáil ar bhonn rialta. Is féidir leat do chuid ceisteanna a sheoladh chugainn freisin tríd an bhfoirm teagmhála ar líne.

Trialacha ar ríomhaire:

Tá tús curtha cheana féin ag EPSO, i gcomhar leis an gconraitheoir Prometric, leis na trialacha ar ríomhaire a chur ar siúl arís le haghaidh próisis roghnúcháin éagsúla. Táthar ag cur san áireamh na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm sna Ballstáit agus i dtríú tíortha, mar aon leis na huaireanta éagsúla don athoscailt, agus na bearta éagsúla atá i bhfeidhm i dtaca leis an scaradh sóisialta agus leis an sláinteachas.

Tá na treoracha agus an t-eolas ar fad faoi nósanna imeachta slándála sna hionaid trialacha Prometric ar fáil anseo. Ní mór iad a léamh go cúramach sula ndéanfar coinne.
Faoi mar atá sé leagtha amach sna treoracha, is gá duit masc a thabhairt leat agus é a chaitheamh i rith an ama agus tú san ionad trialacha. Glactar le maisc leighis agus clúdaigh aghaidhe déanta as éadach. Má thagann tú chuig an ionad trialacha gan masc leat ní cheadófar duit an triail a dhéanamh agus ní bheidh tú in ann í a athsceidealú.

Tabhair do d'aire go bhféadfadh bearta breise a bheith i bhfeidhm sna hionaid tástálacha sna dálaí atá ann faoi láthair - mar shampla, go dtógfadh ball foirne an aonaid do theocht le teirmiméadar leictreonach gan tadhall.

Tugadh suíomh gréasáin EPSO cothrom le dáta dá réir sin. Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil de réir mar a bheidh sé le tabhairt againn. 

Trialacha an ionaid measúnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg

I dtús ráig COVID-19 i mí an Mhárta, bhí ar EPSO gníomhaíochtaí uile na n-ionad measúnaithe a chur ar fionraí sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. Tá sé beartaithe anois na hionaid mheasúnaithe le haghaidh chomórtais EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 a athoscailt tar éis lár mhí Mheán Fómhair. Tá amchláir na gcomórtas atá ar bun faoi láthair á n-athbhreithniú agus leasófar iad in am trátha de réir na ndátaí pleanála nua.

Tá bearta sábháilteachta agus treoracha d’iarrthóirí leagtha síos anois. Beidh an scaradh sóisialta i bhfeidhm agus beidh díghalráin lámh agus maisc ar fáil. Tá mionsonraí faoi na bearta le fáil ar ár suíomh gréasáin agus déanfar iad a nuashonrú de réir mar is gá. Ba cheart duit iad a sheiceáil go rialta agus go cinnte sula dtiocfaidh tú chuig an ionad measúnaithe. Cuirfear bearta den chineál céanna i bhfeidhm sna hionaid mheasúnaithe i Lucsamburg agus foilseofar na mionsonraí fúthu in am trátha.

Tá cuirí seolta cheana féin ag EPSO chuig iarrthóirí chomórtas EPSO/AD/374/19 nach bhfuil trialacha an ionaid measúnaithe déanta acu go fóill. Más iarrthóir i gcomórtas eile thú, gheobhaidh tú cuireadh teacht ar dháta nua 3 seachtaine roimh ré, chun do dhóthain ama a thabhairt duit socruithe taistil a dhéanamh.

Idir an dá linn, moltar duit breathnú i do chuntas EPSO go rialta le haghaidh nuashonruithe le linn mhíonna an tsamhraidh.

Má d'fhreastail tú ar an ionad measúnaithe cheana, ní thabharfar cuireadh duit arís.

Próiseas roghnúcháin CAST/P (CAST Buan):

Is mór a cuireadh isteach ar phróisis tástála CAST Buan de bharr ghéarchéim an choróinvíris. Tuigeann EPSO gur féidir nach raibh cuid de na hiarrthóirí ar tugadh cuireadh dóibh trialacha a dhéanamh i mí an Mheithimh nó mí Iúil in ann na trialacha a chur in áirithe/a dhéanamh de dheasca éifeachtaí leanúnacha phaindéim COVID-19.

Má tá tú ar dhuine de na hiarrthóirí sin, tabhair do d’aire go dtabharfar cuireadh duit trialacha a dhéanamh amach anseo. Ní gá duit dul i dteagmháil le EPSO tú féin ná aon bheart a dhéanamh. Faoi dheireadh mhí Lúnasa, gheobhaidh tú dearbhú ríomhphoist ag an seoladh atá sonraithe i do chuntas EPSO.

Is beart é an t-athchuireadh sin a rinne EPSO chun éifeacht phaindéim COVID-19 ar na hiarrthóirí a mhaolú agus chun a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ann a mhéid is féidir sna dálaí atá ann faoi láthair.

Tá na dátaí táscacha nua le haghaidh na dtrialacha foilsithe cheana ar leathanaigh ghréasáin na bpróifílí CAST/P éagsúla.

Comórtais nua agus próisis roghnúcháin:

an t-amchlár táscach atá leagtha síos do na comórtais nua tugtha cothrom le dáta againn ar ár suíomh gréasáin anois, agus iarrtar ort breathnú air. Anois níos mó ná riamh, táimid ag súil le comhghleacaithe tiomanta díograiseacha a earcú chun an Eoraip a mhúnlú le chéile le linn na tréimhse dúshlánaí seo.

Lean ort ag tabhairt aire do do shláinte féin agus do shláinte do theaghlaigh agus do chairde.