Koronawirus – ważne informacje

Strona główna > Koronawirus – ważne informacje

Uwaga: najnowsze informacje na temat COVID-19 będą do odwołania publikowane głównie w języku angielskim. Stopniowo będą dodawane pozostałe wersje językowe.

NOWE INFORMACJE – zaktualizowano 15.12.2020 r.:

EPSO nadal dokładnie monitoruje rozwój pandemii COVID-19. Ze względu na nieprzewidywalność sytuacji EPSO nadal przestrzega wszystkich odpowiednich środków ostrożności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przedstawionymi nam przez instytucje UE i władze krajowe. Kandydatom biorącym udział w bieżących procedurach naboru zaleca się regularne sprawdzanie konta EPSO i strony EPSO. Terminy poszczególnych etapów bieżących konkursów są regularnie zmieniane na poświęconych im stronach zgodnie z na nowo zaplanowanym harmonogramem.

Kandydaci mogą nam również, jak zawsze, przesyłać pytania za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

Zapewniamy, że EPSO będzie publikować nowe informacje w miarę ich dostępności.

 

Testy komputerowe:

EPSO uważnie śledzi różne zasady i wytyczne w poszczególnych krajach w Europie i na całym świecie, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele krajów europejskich wprowadziło różne formy lockdownu. Ma to oczywiście wpływ na dostępność ośrodków egzaminacyjnych – w niektórych krajach mogą one pozostać otwarte, a w innych nie.

EPSO dokładnie przeanalizowało bieżącą sytuację i zdecydowało, że testy w trwających konkursach będą nadal prowadzone w tych ośrodkach, które pozostają otwarte. Biorąc pod uwagę charakter pandemii COVID-19 i różny przebieg krzywej zakażeń w różnych krajach i regionach, przesunięcie w czasie obecnie zaplanowanych testów nie byłoby rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich kandydatów, zważywszy na fakt, że nasi kandydaci pochodzą z różnych części świata. 

EPSO jednak w pełni zdaje sobie sprawę, że kandydaci mogą nie móc zarezerwować testu bądź nie być w stanie udać się do ośrodka egzaminacyjnego lub wziąć udziału w teście w zaplanowanym terminie. W związku z tym będziemy nadal bacznie obserwować sytuację. Po zakończeniu okresu przeprowadzania testów w danym konkursie EPSO przeanalizuje udział kandydatów i upewni się, że kandydaci, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w wybranym przez siebie ośrodku, będą mogli to zrobić w preferowanym przez siebie miejscu, gdy tylko ośrodki egzaminacyjne zostaną ponownie otwarte.

Pragniemy zapewnić, że podwykonawca EPSO przestrzega wszystkich środków bezpieczeństwa i higieny wymaganych w tej trudnej sytuacji. Wszystkie wytyczne i instrukcje dotyczące procedur bezpieczeństwa w ośrodkach egzaminacyjnych Prometric dostępne są tutaj. Wykaz ośrodków egzaminacyjnych, które są obecnie zamknięte, jest regularnie aktualizowany. Jeżeli ośrodek egzaminacyjny nie jest wymieniony na liście zamkniętych ośrodków, oznacza to, że testy odbędą się zgodnie z planem.

Prosimy przed zarezerwowaniem testu oraz później przed udaniem się na test starannie zapoznać się z udostępnionymi informacjami.

Zgodnie z wytycznymi kandydaci muszą stawić się z własną maską i używać jej przez cały czas pobytu w ośrodku egzaminacyjnym. Dopuszcza się zarówno maski medyczne, jak i maski z tkaniny. Maski z zaworem wydechowym (jednokierunkowym) są zakazane w ośrodku egzaminacyjnym ze względu na brak filtra cząstek wirusa w tego rodzaju maskach.

Kandydaci, którzy stawią się w ośrodku egzaminacyjnym bez maski lub nie będą przestrzegać środków bezpieczeństwa i higieny, nie zostaną dopuszczeni do testu i nie będą mogli poprosić o nowy termin.

Zależnie od okoliczności możliwe jest również podejmowanie dodatkowych kroków w ośrodkach egzaminacyjnych – na przykład pomiar temperatury elektronicznym termometrem bezdotykowym przez personel ośrodka egzaminacyjnego.

Dodatkowe informacje o środkach obowiązujących w ośrodkach egzaminacyjnych kandydaci mogą również uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z firmą Prometric pod krajowym bezpłatnym numerem telefonu lub pod numerem +31 320 239 575.

Po zakończeniu etapu komputerowych testów wielokrotnego wyboru w ramach wszystkich konkursów, których to dotyczy, EPSO oceni sytuację kandydatów, którzy nie mogli udać się do ośrodka lub przystąpić do testu ze względu na zamknięcie ośrodka egzaminacyjnego lub inne środki. Do tego czasu kandydaci nie muszą oddzielnie kontaktować się z EPSO ani podejmować żadnych innych działań.

 

Konkursy EPSO/AST-SC/10/20 i EPSO/AD/381/20:

Szczegółowe informacje na temat nowej sesji testów w 2021 r. zostaną opublikowane na stronie internetowej EPSO oraz na kontach kandydatów, którzy nie mogli odbyć podróży lub wziąć udziału w testach z powodu zamknięcia ośrodka egzaminacyjnego lub wprowadzenia innych środków.

Wyniki testów komputerowych zostaną umieszczone na kontach EPSO wszystkich kandydatów po tym, jak wszyscy oni przystąpią do testów.

EPSO pracuje również nad możliwością wprowadzenia w przyszłości testów komputerowych, których przebieg byłby nadzorowany zdalnie. Dalsze informacje na temat nowego systemu przeprowadzania testów, odnośnych konkursów i harmonogramu testów zostaną opublikowane w odpowiednim czasie na stronie internetowej EPSO.

Zainteresowani kandydaci otrzymają wyczerpujące informacje z dużym wyprzedzeniem przed dniem testów.

 

Testy oceny zintegrowanej:

Na początku pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. EPSO musiało zawiesić ocenę zintegrowaną w Brukseli i w Luksemburgu. W zamian EPSO postanowiło zorganizować testy oceny zintegrowanej online (zdalnie).

Na czym polegają zdalne testy?

Kandydaci biorą udział w zdalnych testach z domu, z biura itp. Nie muszą w tym celu specjalnie przyjeżdżać do siedziby EPSO. Testowanie odbywa się za pomocą programu do wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne są podawane z wyprzedzeniem i istnieje możliwość przetestowania połączenia przed dniem, w którym odbywa się test.

EPSO opublikowało uzupełnienia ogłoszeń o konkursie na stronach wszystkich odnośnych konkursów.

Konkursy EPSO/AST-SC/08/19 i EPSO/AST-SC/09/19:

Większość kandydatów uczestniczących w konkursie EPSO/AST-SC/08/19 wzięła udział w komputerowych testach wielokrotnego wyboru w listopadzie 2020 r. w ośrodkach egzaminacyjnych Prometric na całym świecie. W styczniu 2021 r. działająca na zlecenie EPSO firma Prometric skontaktuje się z kandydatami, którzy nie mogli jeszcze wziąć udziału w testach ze względu na pandemię. Pozostałe testy oceny zintegrowanej rozpoczną się najwcześniej w styczniu 2021 r.

Testy oceny zintegrowanej w ramach konkursu EPSO/AST-SC/09/19 mają rozpocząć się w styczniu 2021 r. symulacje typu e-tray i komputerowe testy wielokrotnego wyboru zostaną zorganizowane w styczniu 2021 r. w ośrodkach egzaminacyjnych Prometric. Zaproszenia zostały niedawno opublikowane na kontach EPSO kandydatów.

Konkurs EPSO/AD/372/19:

Ćwiczenie w grupie zostało anulowane i zastąpione zdalną rozmową sytuacyjną badającą poziom kompetencji (SCBI), która lepiej odpowiada formatowi testowania online.

Testy oceny zintegrowanej w konkursie EPSO/AD/372/19 zostaną wznowione najwcześniej w styczniu 2021 r.

Konkursy EPSO/AD/373/19 i EPSO/AD/365-370/19:

Ćwiczenie w grupie zostało zastąpione zdalną rozmową sytuacyjną badającą poziom kompetencji (SCBI), która lepiej odpowiada formatowi testowania online.

Kandydaci uczestniczący w konkursach EPSO/AD/365-70/19 wzięli udział w komputerowych testach wielokrotnego wyboru w listopadzie 2020 r. w ośrodkach egzaminacyjnych Prometric na całym świecie. W styczniu 2021 r. działająca na zlecenie EPSO firma Prometric skontaktuje się z kandydatami, którzy nie mogli jeszcze wziąć udziału w testach ze względu na pandemię.

Testy oceny zintegrowanej w konkursach EPSO/AD/373/19 i EPSO/AD/365-70/19 rozpoczną się najwcześniej w styczniu 2021 r.

Konkurs EPSO/AD/374/19:

Trwają zdalne testy oceny zintegrowanej.

W międzyczasie kandydaci powinni sprawdzać swoje konta EPSO – zamieszczone tam informacje są regularnie aktualizowane.

 

Procedura CAST/P (stała procedura naboru CAST):

Kandydaci zaproszeni na test, którzy nie mogli zarezerwować testu lub do niego przystąpić ze względów związanych z COVID-19, otrzymają ponownie zaproszenie na test organizowany podczas następnej sesji, chyba że skontaktują się z EPSO i wyraźnie oświadczą, że nie chcą otrzymać nowego zaproszenia. Uwaga! EPSO zaprosi ponownie tylko tych kandydatów, którzy potwierdzą zainteresowanie odpowiednim zgłoszeniem. Kandydaci, którzy ponownie wyrazili zainteresowanie, nie muszą oddzielnie kontaktować się z EPSO ani podejmować żadnych innych działań. Zaproszenie pojawi się na ich koncie EPSO.

Wysyłanie nowych zaproszeń na przyszłe testy to środek, który EPSO podjęło, aby zmniejszyć wpływ pandemii COVID-19 na udział kandydatów [i w obecnych okolicznościach zapewnić im w miarę możliwości równe szanse.]

Możliwe jest jednak, że procedura naboru/rekrutacji na stanowisko, na które kandydat lub kandydatka zostali wstępnie wybrani, nie została zawieszona. EPSO i służby rekrutacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za fakt, że z kandydatami nie skontaktowano się, pomimo że zdali testy, na które zostali zaproszeni w związku z zastosowaniem powyżej opisanego środka.

Orientacyjne daty następnej sesji testów są opublikowane na stronach internetowych poszczególnych profili CAST/P.

 

Nowe konkursy i procedury naboru:

EPSO regularnie aktualizuje orientacyjny harmonogram nowych konkursów na swojej stronie internetowej. Obecnie tym bardziej zależy nam na wyborze zaangażowanych i pełnych zapału współpracowników, z którymi wspólnie będziemy kształtować Europę w tych trudnych czasach.

 

Zachęcamy wszystkich do dbania o własne zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin i przyjaciół.