Δανοί, Γερμανοί, Φινλανδοί και Σουηδοί μεταφραστές

Αρχική σελίδα > Δανοί, Γερμανοί, Φινλανδοί και Σουηδοί μεταφραστές
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά Δανούς, Γερμανούς, Φινλανδούς και Σουηδούς μεταφραστές. Οι προσληφθέντες (έκτακτοι υπάλληλοι βαθμού AD 5) θα εργαστούν στα αντίστοιχα γλωσσικά τμήματα της γενικής διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

Ως μεταφραστής, θα πρέπει να μεταφράζετε έγγραφα από τα αγγλικά στη γλώσσα της διαδικασίας επιλογής σας. Τα κείμενα αυτά είναι συχνά πολύπλοκα και αφορούν πολιτικά, νομικά, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά, επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να αναθεωρείτε μεταφράσεις (συναδέλφων ή εξωτερικών συνεργατών) και να πραγματοποιείτε έρευνα ορολογίας. Η εργασία του μεταφραστή απαιτεί τη χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και συγκεκριμένων εργαλείων ΤΠ και άλλων συναφών εργαλείων.

Στους επιτυχόντες υποψηφίους μπορεί να προσφερθεί σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο έτη το πολύ.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς και πολύμορφες ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους εντός των θεσμικών οργάνων για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών στην ΕΕ και αλλού.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και γνωρίζετε τουλάχιστον δύο γλώσσες της ΕΕ, δηλαδή, άπταιστη γνώση της γλώσσας 1 (γλώσσα της διαδικασίας επιλογής) και πολύ καλή γνώση των αγγλικών (γλώσσα 2), είστε το κατάλληλο πρόσωπο! Σημειωτέον ότι η γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας της ΕΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο της πρόσληψης.

Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να έχετε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο. Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις σελίδες της αίτησης υποψηφιότητας παρακάτω.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2021.