Vodiči

EURÓPSKA KOMISIA – VODIČI V BRUSELI A LUXEMBURGU

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU

Európska komisia v súčasnosti hľadá vodičov pre svoje pracoviská v Bruseli a Luxemburgu. Táto príležitosť umožní úspešným uchádzačom pracovať priamo pre Úrad Európskej komisie pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB) alebo v Luxemburgu (OIL).

Hlavnou úlohou vodiča (zmluvný zamestnanec, funkčná skupina I) bude voziť členov Komisie a jej úradníkov hlavne v Bruseli, Luxemburgu, Štrasburgu, ako aj v iných členských štátoch a návštevníkov, ktorí patria k diplomatickým zborom a VIP. Okrem toho bude prepravovať citlivé/dôverné zásielky (medzi veľvyslanectvami) a zaisťovať správne používanie vozidla vrátane údržby a technologických nástrojov, ako aj bezpečnosť osôb a tovaru počas prepravy a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky jednotlivých krajín.

Viac informácií o povinnostiach a minimálnych požiadavkách, pokiaľ ide o odbornú prax, nájdete v rubrike OIB informácie o voľných pracovných miestach v Bruseli a rubrike OIL informácie o voľných pracovných miestach v Luxemburgu.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti, musia vyplniť prihlášku použitím tohto odkazu: EPSO/CAST/P/18/2017.

Po vyplnení prihlášky v rámci výberového konania CAST by uchádzači mali prejaviť svoj záujem zaslaním e-mailu na túto e-mailovú adresu: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (pre Brusel) a OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (pre Luxemburg) s uvedením svojho čísla prihlášky.

EÚ je ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami. Rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí sú základnými zásadami EÚ. OIB a OIL uplatňujú politiku rovnakých príležitostí.