Etusivu > Suirbhé EPSO ar an Éagsúlacht

Suirbhé EPSO ar an Éagsúlacht

Déanann EPSO, an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne, gach iarracht éagsúlacht a dhíorma tallainne a mhéadú agus cuidiú le Státseirbhís an Aontais ionadaíocht iomlán a dhéanamh ar éagsúlacht na saoránach den Aontas ar a bhfreastalaíonn sé. Dá bhrí sin, tá suirbhé píolótach ar an éagsúlacht seolta ag EPSO chun tuiscint níos fearr a fháil ar éagsúlacht an díorma tallainne atá ann faoi láthair agus chun feabhas a chur ar a iarrachtaí for-rochtana le hiarrthóirí féideartha amach anseo.

Le linn na chéad seachtaine de mhí Feabhra 2021, seoladh an suirbhé seo chuig liosta iarrthóirí ó chomórtais a bhí ann cheana agus comórtais a dúnadh idir 2018 agus 2020. Is ar bhonn deonach a ghlac daoine páirt ann. Is suirbhé iomlán anaithnid é agus tá sé i gcomhréir leis na ceanglais um chosaint sonraí atá i bhfeidhm faoi láthair. Na sonraí a bhaileofar tríd an suirbhé, bainfear úsáid astu chun anailís staidrimh a dhéanamh ar éagsúlacht an díorma tallainne, agus chun na críche sin amháin.

Ar phríomhchuspóirí an Aontais tá feabhsú an ghlactha shóisialta, cur i gcoinne na claontachta agus cur chun cinn bhuntáistí na héagsúlachta i sochaí ina bhfuil méadú ag teacht ar an éagsúlacht. Aithnítear, ar ndóigh, gur féidir leis an gcomhionannas agus an éagsúlacht cuidiú leis an Eoraip chun na dúshláin atá ann san am i láthair a shárú trí rannpháirtíocht a dhaingniú i margaí an tsaothair agus trí dheimhin a dhéanamh de gur féidir le gach duine sa tsochaí an tairbhe is fearr a bhaint as na buanna atá acu. 

Cinntíonn EPSO go mbíonn comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile ina phróisis roghnúcháin, mar aon leis an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí, gan beann ar an gcúlra atá acu. Cuireann EPSO an cuimsiú san áireamh go mór ina chuid próiseas roghnúcháin. Trí gach constaic, gach claonadh féideartha agus gach baol go ndéanfaí leatrom ar an iarrthóir a aithint agus a ghlanadh as an tslí, tugann EPSO an deis chéanna do gach duine a chuid inniúlachtaí a léiriú go hiomlán. Cuideoidh an suirbhé píolótach chun gníomhaíochtaí EPSO a bheachtú, ar gníomhaíochtaí iad a bhfuil sé d’aidhm acu cur lena tharraingtí agus atá gairm san Aontas do shaoránaigh uile an Aontais.

Tá an sprioc-am istigh chun freagra a thabhairt ar an suirbhé. Tá anailís á déanamh ag EPSO ar na freagraí faoi láthair.

Dáta na postála : 05/02/2021 - 10:49
Dáta an nuashonraithe : 16/03/2021 - 07:40