Преобразуване на процеса на EPSO за подбор на персонал

Начало > Преобразуване на процеса на EPSO за подбор на персонал

Понастоящем EPSO преминава през задълбочен процес на преобразуване на подбора на персонал, за да отговори по-добре на променящите се нужди на институциите на ЕС и на реалностите на съвременния пазар на труда. В ход са стратегически обсъждания на нова концепция за конкурса за администратори с общ профил и на преработена рамка за компетентностите. Важна цел е да се постигне по-голямо разнообразие на кандидатите както по отношение на техните профили, така и по отношение на опита им. Конкурсите за специалисти вече са в пилотна фаза, за да тестваме някои нови методики за подбор.

Основните цели са да се съкрати продължителността на конкурсите, да се повиши тяхната ефективност както за кандидатите, така и за оценителите, и да се насочат по-добре към кандидатите със специализирани профили, търсени от набиращите персонал институции, като същевременно се възприемат съвременни методи за тестване в съответствие с най-добрите международни практики. EPSO има цел да въведе тест с генерирани с помощта на компютър въпроси с избор между няколко отговора, който да се провежда на ранен етап от конкурсите за специалисти, като същевременно организира тестовете за логическо мислене на принципа преминал/непреминал. Поради предизвиканата от COVID криза службата EPSO премина по-бързо към дистанционни тестове в рамките на център за оценяване, а за някои конкурси кандидатите могат да се явят на тестове на компютър онлайн или в изпитни центрове. При други пилотни проекти ще се използват тестове на всичките 24 официални езика на ЕС или подбор по квалификации с помощта на компютър. Като се има предвид, че тези пилотни проекти са на ранен етап и резултатите от тях трябва да бъдат анализирани, EPSO своевременно ще предостави по-подробна информация за тези новости.

Обективността и равното третиране са в основата на всички тези процеси.