Експерти в областта на техническата помощ за структурните реформи на държавите членки и експерти в областта на достиженията на правото от Шенген

Начало > Експерти в областта на техническата помощ за структурните реформи на държавите членки и експерти в областта на достиженията на правото от Шенген
picture showing people working around a table

Вие сте експерт със солидни познания за структурните реформи или за достиженията на правото от Шенген? Ако отговорът е „да“, продължете да четете.

Понастоящем Европейската комисия (ЕК) търси администратори с експертен опит в областта на структурните реформи, както и администратори с експертен опит в областта на достиженията на правото от Шенген. Наетите експерти (степен AD 7) ще работят основно в генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ и генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“.

Предлагаме възможности за експерти с един от следните два профила:

Администратори в областта на подкрепата на структурните реформи: основните ви задачи ще включват разработване, изпълнение и оценка на проекти за техническа подкрепа с цел подпомагане на административните и структурните реформи в държавите членки. Ще предоставяте преки съвети на техническо и политическо равнище на органите на държавите членки, ще разработвате и координирате проекти за техническа подкрепа, ще управлявате сложни договори и споразумения и ще наблюдавате оперативното изпълнение на техническата подкрепа за държавите членки.

Администратори в областта на достиженията на правото от Шенген: основните ви задачи ще включват разработване, прилагане и оценка на достиженията на правото от Шенген в държавите членки с цел укрепване на съществуващата правна и политическа рамка. Ще подготвяте законодателни инициативи във връзка с достиженията на правото от Шенген и ще участвате в преговори, ще допринасяте за разработването и изпълнението на нови политически инициативи, ще оценявате съществуващото законодателство и ще предоставяте на органите на държавите членки преки съвети на техническо и политическо равнище.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 официални езика на ЕС — задълбочено владеене на един от 24-те официални езика на ЕС и задоволителни познания по английски или френски език.

Трябва също така да имате завършено университетско образование от най-малко 4 години, последвано от минимум 6 години професионален опит, пряко свързан с естеството на служебните задължения за избрания профил, или диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 3 години, последвано от минимум 7 години подходящ професионален опит. Имайте предвид, че можете да кандидатствате само за един от профилите.

Ако това отговаря на вашия опит, значи търсим точно човек като вас!

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 8 април 2021 г.