Ειδικοί στην τεχνική υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών και ειδικοί στο κεκτημένο του Σένγκεν

Αρχική σελίδα > Ειδικοί στην τεχνική υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών και ειδικοί στο κεκτημένο του Σένγκεν
picture showing people working around a table

Διαθέτετε ειδίκευση και υψηλή κατάρτιση στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ή του κεκτημένου του Σένγκεν; Εάν ναι, διαβάστε παρακάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά διοικητικούς υπαλλήλους με εμπειρογνωσία στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και διοικητικούς υπαλλήλους με εμπειρογνωσία στον τομέα του κεκτημένου του Σένγκεν. Οι ειδικοί που θα προσληφθούν (βαθμός AD 7) θα εργαστούν κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM) και στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) της Επιτροπής.

Προσφέρουμε ευκαιρίες σε ειδικούς που ανταποκρίνονται σε μια από τις δύο κατηγορίες καθηκόντων:

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: κύρια καθήκοντά σας θα είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση έργων τεχνικής υποστήριξης, με στόχο τη στήριξη των διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Θα συμβουλεύετε απευθείας τις αρχές των κρατών μελών σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, θα σχεδιάζετε και θα συντονίζετε έργα τεχνικής υποστήριξης, θα διαχειρίζεστε πολύπλοκες συμβάσεις και συμφωνίες και θα παρακολουθείτε την επιχειρησιακή εφαρμογή της τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη.

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του κεκτημένου του Σένγκεν: κύρια καθήκοντά σας θα είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση του κεκτημένου του Σένγκεν στα κράτη μέλη, με στόχο την ενίσχυση του ισχύοντος νομικού και πολιτικού πλαισίου. Θα προετοιμάζετε νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν και θα συμμετέχετε σε διαπραγματεύσεις, θα συμβάλλετε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής, θα αναλύετε και θα αξιολογείτε την υφιστάμενη νομοθεσία και θα συμβουλεύετε απευθείας τις αρχές των κρατών μελών σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα πρέπει να είστε πολίτης χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ: άριστη γνώση μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, ακολουθούμενο από εξαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα του επιλεγμένου προφίλ, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, ακολουθούμενο από επταετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία. Σημειώστε ότι μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μία μόνο κατηγορία καθηκόντων.

Αν έχετε αυτά τα προσόντα, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για μας!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 8 Απριλίου 2021.