Saineolaithe ar thacaíocht theicniúil a thabhairt d’Athchóirithe Struchtúracha na mBallstát agus saineolaithe ar <i>acquis</i> Schengen

Etusivu > Saineolaithe ar thacaíocht theicniúil a thabhairt d’Athchóirithe Struchtúracha na mBallstát agus saineolaithe ar <i>acquis</i> Schengen
picture showing people working around a table

An saineolaí thú agus an bhfuil eolas maith agat ar athchóirithe struchtúracha nó ar acquis Schengen? Más amhlaidh atá, léigh leat.

Tá an Coimisiún Eorpach (CE) ag lorg riarthóirí faoi láthair a bhfuil saineolas acu ar athchóirithe struchtúracha agus riarthóirí a bhfuil saineolas acu ar acquis Schengen. Is in Ard-Stiúrthóireacht na Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach (AS REFORM) agus san Ard-Stiúrthóireacht um Imirce agus Gnóthaí Baile (AS HOME) den chuid is mó a bheidh na saineolaithe a earcófar (grád AD 7) ag obair.

Tá deiseanna ar fáil do shaineolaithe a bhfuil ceann den dá phróifíl seo acu:

Riarthóirí tacaíochta d’athchóirithe struchtúracha: ar na príomhchúraimí a bheidh ort, tá tionscadail um thacaíocht theicniúil a cheapadh, a chur chun feidhme agus meastóireacht a dhéanamh orthu, agus é ina aidhm leis sin tacú le hathchóirithe riaracháin agus struchtúracha sna Ballstáit. Cuirfidh tú comhairle dhíreach ar fáil do na Ballstáit ar an leibhéal teicniúil agus an leibhéal polaitiúil, beidh ort tionscadail um thacaíocht theicniúil a cheapadh agus a chomhordú, conarthaí agus comhaontuithe casta a bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme oibríochtúil na tacaíochta teicniúla do na Ballstáit.

Riarthóirí acquis Schengen: ar na príomhchúraimí a bheidh ort, beidh ort acquis Schengen a cheapadh, a chur chun feidhme sna Ballstáit agus meastóireacht a dhéanamh air, agus é ina aidhm leis sin an creat dlíthiúil agus beartas atá i bhfeidhm a threisiú. Beidh ort tionscnaimh reachtaíochta i leith acquis Schengen a ullmhú agus páirt a ghlacadh sa chaibidlíocht, rannchuidiú le tionscnaimh bheartas nua a cheapadh agus a chur chun feidhme, an reachtaíocht atá ann cheana a mheasúnú agus meastóireacht a dhéanamh uirthi agus comhairle dhíreach a chur ar fáil d’údaráis na mBallstát ar an leibhéal teicniúil agus an leibhéal polaitiúil.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le cuid mhór deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas a bheith agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: eolas cuimsitheach ar cheann amháin de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis.

Ina theannta sin, ní mór duit céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin a bhaineann go díreach le dualgais na próifíle a roghnaíodh, nó céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agus 7 mbliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin. Tabhair do d'aire nach féidir iarratas a dhéanamh ach ar aon phróifíl amháin.

Más é sin an cineál próifíle atá agat, is tusa an duine atá á lorg againn!

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar na leathanaigh iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 8 Aibreán 2021.