Eksperci w dziedzinie wsparcia technicznego dla reform strukturalnych państw członkowskich oraz eksperci w dziedzinie dorobku Schengen

Strona główna > Eksperci w dziedzinie wsparcia technicznego dla reform strukturalnych państw członkowskich oraz eksperci w dziedzinie dorobku Schengen
picture showing people working around a table

Czy jesteś ekspertem z dużą wiedzą na temat reform strukturalnych lub dorobku Schengen? Jeśli tak, czytaj dalej!

Komisja Europejska (KE) zatrudni administratorów posiadających wiedzę fachową w zakresie reform strukturalnych oraz administratorów posiadających wiedzę fachową w zakresie dorobku Schengen. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach (w grupie zaszeregowania AD 7) będą pracować głównie w Dyrekcji Generalnej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM) oraz w Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME).

Oferujemy możliwości ekspertom w dwóch profilach:

Administratorzy zatrudnieni w dziedzinie wspierania reform strukturalnych: do ich głównych zadań należeć będzie opracowywanie, wdrażanie i ocena projektów wsparcia technicznego w celu wspierania reform administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich. Będą oni udzielać organom państw członkowskich bezpośredniego doradztwa pod względem technicznym i strategicznym, opracowywać i koordynować projekty wsparcia technicznego, zarządzać kompleksowymi umowami i porozumieniami oraz monitorować operacyjne wdrażanie wsparcia technicznego dla państw członkowskich.

Administratorzy zatrudnieni w dziedzinie dorobku Schengen: do ich głównych zadań należeć będzie opracowywanie, wdrażanie i ocena dorobku Schengen w państwach członkowskich w celu wzmocnienia istniejących ram prawnych i politycznych. Będą oni przygotowywać inicjatywy ustawodawcze dotyczące dorobku Schengen i uczestniczyć w negocjacjach, przyczyniać się do opracowywania i wdrażania nowych inicjatyw politycznych, analizować i oceniać istniejące prawodawstwo oraz zapewniać organom państw członkowskich bezpośrednie doradztwo pod względem technicznym i strategicznym.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i znać co najmniej 2 języki urzędowe UE: gruntownie jeden z 24 języków urzędowych UE i zadowalająco język angielski lub francuski.

Kandydaci muszą również posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 4 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z obowiązkami na wybranym stanowisku, lub dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 7-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe. Można się zgłosić tylko do jednego profilu.

Jeżeli odpowiada to Twojemu profilowi, to szukamy właśnie Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 8 kwietnia 2021 r.