Comórtas 2019 do riarthóirí a bhfuil céim acu

Etusivu > Comórtas 2019 do riarthóirí a bhfuil céim acu

Tá an tAontas Eorpach ar lorg céimithe óga

Ar bhain tú céim amach le déanaí, agus an bhfuil éagsúlacht scileanna agat ar chaighdeán sármhaith? An dtéann timpeallacht oibre idirnáisiúnta chun sochair duit? An bhfuil tú spreagtha chun Eoraip na todhchaí a mhúnlú?

In institiúidí an Aontais Eorpaigh, tugtar an deis a bheith ag obair ar chuid de na dúshláin is práinní atá romhainn mar shochaí. Tá céimithe cumasacha agus gairmithe óga á lorg againn chun tabhairt faoi na dúshláin sin agus faoi réimse leathan cúraimí ó thaobh bheartais an Aontais a fhoirmliú agus a dhéanamh agus acmhainní a bhainistiú. Acmhainneacht agus buanseasmhacht atá de dhíth orainn ach, os a choinne sin, tabharfaimid deiseanna duitse dul i bhfeidhm ar an Eoraip ar bhealach dearfach.

Agus tú ag obair don Aontais beidh tú páirteach i gceann de na tionscadail comhtháthúcháin is mó dár tugadh faoi lenár linn. Beidh tú i do chuid d’fhoirne éagsúla a théann i ngleic le saincheisteanna atá i mbéal an phobail, e.g. an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide, bainistiú imirce, an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta nó borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch agus poist a chruthú. Gan ach cuid den réimse leathan ábhar ar a mbímid ag obair a lua tá sonraí pearsanta a chosaint, sábháilteacht bia a chinntiú, cearta paisinéirí a dhaingniú agus iad ag taisteal, teicneolaíocht inbhuanaithe a chumasú agus an comhshaol a chaomhnú. Chun tuilleadh eolais a fháil faoina ndéanann an tAontas Eorpach dá chuid saoránach, téigh chuig an suíomh gréasáin EUandme

Tá meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna ar phrionsabail bhunaitheacha an Aontais, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, is é sin caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

Is sa Bhruiséil nó i Lucsamburg a chuireann baill nua foirne tús lena ngairmré. Tá roinnt deiseanna ann obair a fháil in áiteanna ar fud na hEorpa agus timpeall an domhain.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclófar an clárú an 23 Bealtaine 2019.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun a bheith incháilithe don phost seo, ní mór duit cúrsa ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith déanta agat agus céim bainte amach dá bharr i réimse ar bith, eolas a bheith agat ar 2 theanga oifigiúla de chuid an Aontais agus saoránacht an Aontais a bheith agat. Beidh mic léinn atá sa bhliain deiridh den chéim incháilithe más rud é go mbeidh a ndioplóma faighte acu faoin 31 Iúil 2019.

Sula ndéanfaidh tú iarratas ar an gcomórtas, is ceart duit fiafraí díot féin an oirfeadh gairmréim san Aontas duit. Tá ceistneoir agus uirlis féinmheasúnaithe ann ar a dtugtar "Gairm domsa gairm san Aontas Eorpach?" agus beidh siad in ann léargas maith a thabhairt duit ar a dhóiche atá sé go mbainfidh tú amach an caighdeán is gá sa chomórtas. 

Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha. Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den phróiseas roghnúcháin. 

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháinAn t-iarratas

CUID 1

A dheimhniú go bhfuil tú incháilithe; gach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá agat a dhearbhú

An t-iarratas

CUID 2

Teanga 1 agus Teanga 2 a roghnú; an fhoirm iarratais a líonadh isteach

Trialacha ar ríomhaire

Trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí (i d teanga 1) agus trialacha breithiúnais shuíomhúil ( i d teanga 2). Ionaid trialacha ar fud an domhain.

Triail an inbhosca ríomhphoist

I d teanga 2: ionaid trialacha sna Ballstáit

Ionad Measúnaithe

I d teanga 2: cás-staidéar (sna Ballstáit); cur i láthair ó bhéal, agallamh ar bhonn inniúlachtaí, cleachtadh grúpa agus agallamh spreagthachta (sa Bhruiséil)

Painéal

Painéal ar a bhfuil an líon seo iarrthóirí ar éirigh leo: 145